Účetnictví

Ostatní pohledávky

Ostatní pohledávky– vznik reklamačního nároku– pohledávka za dodavatelem při vadné dodávce, při nedodržení platebních podmínek 1. VÚD uplatněn reklamační nárok na materiál 315/1112. VÚD DPH 315/3433. VBÚ úhrada reklamace v plném rozsahu 221/3154. VBÚ...

Pohledávky směnečné

Pohledávky směnečné Směnka – CP nebo platební prostředekCP vyhotovený v předepsané formě znějící na předepsanou částku Platební prostředek účtujeme v účtové třídě 3.. „zúčtovací vztahy“ – podléhá směnečnému právu – rozlišení:o vlastní – zúčastněny...

Příklad

Příklad: 1. VÚD převzetí směnky od odběratele ve výši hodnoty pohledávky2. VÚD úroky3. VBÚ úhrada směnky odběratelem 311 – odběratelé 312 – směnky k inkasu 221 – BÚ 662 – účtované úroky Devizové pohledávky...

31 – Pohledávky a závazky z obchodního styku

31 – Pohledávky a závazky z obchodního styku – vznikají v souvislosti s časovým nesouladem mezi okamžikem poskytnutí výkonu dodavatelem a okamžikem úhrady těchto výkonů odběratelem – pohledávky za odběrateli – pohledávky spojené s...

Charakteristika rozdělení a účtování pohledávek

Charakteristika rozdělení a účtování pohledávek pohledávka = nárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka za – 3. účtová třída, evidence v účetní skupině 31.– pohledávky vznikají na straně dodavatele z časového nesouladu mezi...

Odpisové skupiny

Odpisové skupiny1…………4 roky odepisování2…………6 let3……….12 let4……….20 let5……….30 let (budovy)08 . oprávky hmotný02 . dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 07 . oprávky nehmotný 551 odpisy VÚD vyřazení odpis Odpisy: – účetní o lineární (vstupní cena /...

Vyřazení

– protokol o vyřazení dlouhodobého majetku– důvod vyřazení 1. likvidací2. v důsledku škody nebo manka3. prodejem4. darováním5. přeřazením z podnikání do osobního vlastnictví – není-li majetek zcela odepsán musí se doodepsat zbytek do nákladů...

Odepisování a způsoby likvidace a vyřazení dlouhodobého majetku

odepisování a způsoby likvidace a vyřazení dlouhodobého majetku odpisování dlouhodobého majetku: odpis– peněžní vyjádření fyzického a morálního opotřebení dlouhodobého majetku za určité období (1 rok)– vyjadřují snížení hodnoty dlouhodobého majetku– odpisy ovlivňují výši majetku...

Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek MD DalPořízení 042pořízení dlouhodobého majetku 321dodavateléZařazení 022Samostatné movité věci nebo jejich soubory 042pořízení dlouhodobého majetku Způsoby oceňování Nákup = vstupní cena = cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady (montáž, instalace..)– stejné jako...

Způsob pořízení

Způsob pořízení pořízení dlouhodobého majetku:• nákup (tuzemský, zahraniční, se zálohou)• vlastní výroba• bezplatné nabytí (dar)• inventární přebytek• převod z osobního vlastnictví Doklady– faktura– kniha došlých faktur– dodací list atd…– nemám příjemku ale zápis o...