Účetnictví

OPRAVY ÚČETNÍCH ZÁPISU

OPRAVY ÚČETNÍCH ZÁPISU – při účtování mohou vzniknout chybné účetní zápisy (zapsání menší nebo vetší částky, a účtování na nesprávný účet, resp. na správný účet, ale na nesprávnou stranu účtu) opravovat chybné zápisy je...

ÚČETNÍ ZÁPISY a ÚČETNÍ KNIHY

ÚČETNÍ ZÁPISY a ÚČETNÍ KNIHY účetní zápis = účetní případ, který se musí zaznamenat do účetní knihy pomocí UCE zápisu (zachycuje stav a pohyb majetku, jmění a závazků)– UCE zápis musí být srozumitelný, trvanlivý,...

Majetek firmy dle zdrojů krytí PASIVA

Vlastní zdroje – základní kapitál – souhrn vkladů společníků – kapitálové fondy – výnos, akcie – emisní ážio, podíl zisku připadající na společníka – vklad tichého společníka – zisk – slouží k investičním záměrům,...

Majetek podle druhů AKTIVA

Dlouhodobý majetek Dlouhodobý hmotný majetek– movitý a nemovitý majetek (pozemek, budova..)– pořizovací cena vyšší než 40000,-kč– doba používání delší než 1 rok– odepisuje se opotřebení kromě půdy Dlouhodobý nehmotný majetek– patenty, licence, software, obchodní...

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY– uloženy v pokladně firmy (hotovost firmy)– uloženy na bankovním účtu firmy CENINY– stravenky, kolky, poštovní známky, telefonní karty POHLEDÁVKY– cenné papíry držené kratší dobu než 1 rok (akcie) majetek uspořádaný podle toho,...

TYPICKÉ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVU

TYPICKÉ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH STAVU – okamžikové zobrazení– po účetním případu nastává změna v rozvaze– změny rozvahových položek aktiv a pasiv– po každém účetním případu se staví nová rozvaha může dojít ke čtyřem změnám: •...

DLOUHODOBÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ MAJETEK hmotný 1. budovy, haly, stavby2. samostatné movité věci (stroje, přístroje, …) cena musí být větší než 40 000,-3. stádo (chovní koně, dobytek, ovce,…)4. otvírky nových lomů5. pozemky6. umělecké sbírky7. pěstitelské celky s...

ROZVAHA

1. ROZVAHA – její členění = přehled o aktivech a pasivech podniku k určitému okamžiku= rozvaha se sestavuje na podkladě informací čerpaných z účetnictví – součet aktiv v rozvaze se musí rovnat součtu pasiv...

ÚČETNICTVÍ – kompletní obsah_1:

13. Výnosy, pravidla a způsob účtován 13. VLASTNÍ ZDROJE 12. Vlastní jmění, použití zisku 11. Zásoby materiálu 10. Výsledek hospodaření 9. DLOUHODOBÝ MAJETEK 8. Výnosy 7. Náklady, jejich zachycení v účetnictví 6. Zúčtovací vztahy...

ÚČETNICTVÍ – kompletní obsah_2:

Úvěry mohou být zdrojem krátkodobým … 9.3.1 Vlastní zdroje Podnikatel je povinen 9.2 Oběžný majetek Dlouhodobý majetek můžeme dále rozdělit na: 9 Majetek podniku 8.5 Opravy účetních dokladů Výdajový podkladní doklad firmy Monika Maděrová...