Účetnictví

g) Závazky z titulu daní uznaných jako …

g) Závazky z titulu daní uznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely a poplatků se vyúčtují na vrub účtu 581 – Náklady na změnu metody a ve prospěch...

Aplikace přechodu z SJÚ na SPÚ:

a) Podnikatel, neplátce DPH, FO zápis do obch. rejstříku 15.9.2000, ke dni 14.9.2000 provedena inventarizace majetku a závazkůUzavření účetních knih: v tis. Kč PC HIM 400 oprávky 100 finanční investice (obligace se splatnosti 2004)...

n) Poskytnuté půjčky se uvedou na účtech 067 –

n) Poskytnuté půjčky se uvedou na účtech 067 – Ostatní půjčky, 335 – Pohledávky za zaměstnanci, 378 – Jiné pohledávky.o) Závazky z titulu daní neuznaných jako výdaj vynaložený k dosažení, zajištění a udržení příjmů...

Na základě výsledků inventarizace se …

Na základě výsledků inventarizace se v účetních knihách podvojného účetnictví proúčtují následující účetní operace: a) Stav zásob, které byly již uhrazeny se vyúčtuje zápisem na vrub příslušného účtu zásob a ve prospěch účtu 681...

1.5. Přechod z jednoduchého účetnictví na podvojné

Před přechodem z jednoduchého účetnictví na podvojné je nutno:1. provést inventarizaci majetku a závazků;2. uzavřít jednoduché účetnictví. Na základě výsledků inventarizace se stavy majetku a závazků uvedených v knihách převedou jako počáteční zůstatky příslušných...

f) Stav nakupovaných zásob, …

f) Stav nakupovaných zásob, jež nebyly dosud uhrazeny, se uvede jako počáteční zůstatek na účtech 112 – Materiál na skladě a 132 – Zboží na skladě, příp. na účtu 124 – Zvířata.g) Stav peněz...

Výkazem příjmů a výdajů, …

• výkazem příjmů a výdajů, přehled o hospodářském výsledku a jeho složkách za účetní období Výkaz o majetku a závazcích (tiskopis k přiznání daně z příjmu)Majetek na začátku období na konci obdobíNehmotný investiční majetek...

Darované zásoby byly jako nakoupené …

• Darované zásoby byly jako nakoupené v průběhu účetního období účtovány do výdajů zahrnovaných do základů daně. V uzávěrkových operacích se účtují jako storno výdajů zahrnovaných do základu daně.• vypořádání škod a výsledků inventarizace...