Účetnictví

Účtování hmotného (nehmotného) dlouhodobého majetku

Účtování hmotného (nehmotného) dlouhodobého majetku 042 pořízení majetku dlouhodobého hmotného 01 . nehmotný321 dodavatelé 041 pořízení majetku dlouhodobého nehmotného 02 . hmotný FAP za majetek VÚD zařazení do evidence(vstupní cena) 622 Aktivace vnitropodnikových služeb211...

Oceňování zásob

oceňování zásob:– pořizovací cenou– vlastními náklady (u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti)– reprodukční cenou– FIFO – u materiálu a zboží se nepoužívají účty 111, a 131. Účty 112 a 132 se používají pouze...

Charakteristika a pořízení dlouhodobého majetku

charakteristika a pořízení dlouhodobého majetku Doba užívání je delší než 1 rok o HMOTNÝ – cena 40.000,- o Odepisovatelný – stavby, SMV, stroje, přístroje o Neodepisovatelný – pozemky – Nechci-li dlouhodobý majetek účtovat do...

Účtování a evidence zásob Způsob B

účtování a evidence zásob Způsob B = patří do oběžného majetku= během hospodářské činnosti se mění v jinou formu= dochází k jednorázové spotřebě způsob pořízení: A) nakupované zásoby– nakoupený materiál– nakoupené zboží B) zásoby...

Účtování a evidence zásob Způsob A

účtování a evidence zásob Způsob A = patří do oběžného majetku = během hospodářské činnosti se mění v jinou formu = dochází k jednorázové spotřebě způsob pořízení: A) nakupované zásoby – nakoupený materiál –...

Oceňování zásob

oceňování zásob:– pořizovací cenou– vlastními náklady (u zásob, které jsou výsledkem vlastní činnosti)– reprodukční cenou– FIFO Evidence zásob:= poskytuje přehled o zásobách na skladě– Kniha zásob– Skladní karta (příjemka, výdejka)– Zakázkový list (je-li materiál...

Výdajový pokladní doklad

• výdajový pokladní doklad– účtují se zde výdaje v hotovosti • bankovní výpis– informuje o pohybu peněž na bankovním účtu • vnitřní účetní doklady– slouží pro zaúčtování hospodářských operací uvnitř podniku– příjemky, výdejky, výplatní...

ÚČETNÍ DOKLADY – VYHOTOVENÍ, OPRAVY

ÚČETNÍ DOKLADY – VYHOTOVENÍ, OPRAVY – účetní doklady se mají vyhotovovat ihned po zjištění skutečnosti– údaje v UCE dokladech musí být zapsány prostředkem zaručujícím trvalost zápisu (plně čitelné)– údaje se nesmí přepisovat ani odstraňovat...

ÚČETNÍ KNIHY

ÚČETNÍ KNIHY v soustavě PUCE se účtuje: a)deníkb)hlavní knihac)kniha analytické evidence a) deník– zabraňuje dodatečným úpravám, vpisování UCE případů– zajišťuje průkaznost a spolehlivost UCE údajů vazbou na doklady– spojuje doklady s hlavní knihou (doklad...

Princip dokladovosti – účetní doklady

Princip dokladovosti – účetní doklady – podle zákona o účetnictví musí být každý účetní zápis doložen účetním dokladem účetní doklad = originální písemnost, která zachycuje účetní operace členění účetních dokladů:a) podle druhů • faktura...