Účetnictví

13. VLASTNÍ ZDROJE

13. VLASTNÍ ZDROJE 1) ZÁKLADNÍ KAPITÁL s výjimkou účtu 491 – ÚČET INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELEpředstavuje podstatnou část vlastního kapitálu:– to je jmění, které vlastníci na počátku podnikání vkládají do podniku jako vstupní zdroj krytí majetku...

12. Vlastní jmění, použití zisku

12. Vlastní jmění, použití zisku 1) základní kapitál – vznik a zvyšování2) emisní ážio3) účtování tvorby a použití zisku (fondy ze zisku, podíly na zisku) 1) základní kapitál – vznik a zvyšování– základním kapitálem...

11. Zásoby materiálu

11. Zásoby materiálu účtová skupina 11 – patří sem suroviny (základní materiál), pomocné a provozovací látky, náhradní díly, vratné obaly a další movité věci s dobou použitelnosti kratší než jeden rok bez ohledu na...

10. Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření Hospodářský výsledek – důležitý kvalitativní ukazatel umožňující posoudit hospodaření účetní jednotky. Porovnávání nákladů vynaložených na provedení konkrétních výkonů a výnosů za tyto výkony. Rozlišujeme: 1. Hospodářský výsledek před zdaněním (hrubý účetní zisk)...

9. DLOUHODOBÝ MAJETEK

9. DLOUHODOBÝ MAJETEK – ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ PŘÍPADY Dlouhodobý majetek:– majetek, který podniku slouží dobu delší než 1 rok, během používání neztrácí svou původní formu, pouze se postupně opotřebovává Do dlouhodobého majetku patří: – dlouhodobý...

8. Výnosy

8. Výnosy Náklady a výnosy ovlivňují hospodářský výsledek účetní jednotky. Je potřeba rozlišovat výnosy od příjmu.– výnosy jsou výkony účetní jednotky. Hlavní složkou výnosů tvoří tržby za prodaní výrobky, zboží a provedené práce a...

7. Náklady, jejich zachycení v účetnictví

7. Náklady, jejich zachycení v účetnictví Náklad = spotřeba majetku, služeb, opotřebení majetku v Kč – souvisí s účetním obdobímVýdaj = úbytek prostředků (peněz) – nesouvisí s účetním obdobím Příklad:Náklad a výdaj nastali ve...

6. Zúčtovací vztahy

6. Zúčtovací vztahy Charakteristika– 3. účtová skupina– vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí skupina 31 a 32 účtová skupina 31 – pohledávky– z obchodních vztahů hlavně vůči odběratelům: VYFA za výr. 311/601– výjimku tvoří...

5. Daňová evidence

5. Daňová evidence Datum Doklad Text Peněž. Prostředky v hotovosti Peněž. Prostředky na bank. Účtech Průběžné položky Příjmy zahrnov. Do ZD Výdaje odčitatelné od ZD Příjmy nezahrnov. Do ZD Výdaje neodčitatelné od ZD příjem...

4. Zásoby, druhy, způsob A,B evidence zásob materiálu

4. Zásoby, druhy, způsob A,B evidence zásob materiálu • O zásobách se účtuje v účtové osnově v 1. účtové třídě, která obsahuje tyto skupiny: 11 Materiál 12 Zásoby vlastní výroby 13 Zboží 15 Poskytnuté...