Účetnictví

Úvěry mohou být zdrojem krátkodobým …

Úvěry mohou být zdrojem krátkodobým (doba splatnosti do 1 roku) i dlouhodobým (doba splatnosti nad jeden rok).Ostatní závazkyZávazek = dluh. Závazek má účetní jednotka tehdy, když jiné něco dluží. Rozeznáváme tyto druhy závazků:84. závazky...

Dlouhodobý majetek můžeme dále rozdělit na:

77. dlouhodobý hmotný majetek,78. dlouhodobý nehmotný majetek,79. dlouhodobý finanční majetek.9.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek Tímto pojmem se rozumí : pozemky, budovy, stavby (bez ohledu na jejich pořizovací cenu), samostatné movité věci, jejichž ocenění je vyšší...

9.2 Oběžný majetek

Oběžný majetek se během hospodářské činnosti mění v jinou formu (ve výrobním podniku – materiál přechází do hodnoty nedokončených výrobků, z nich se potom stávají hotové výrobky apod.) a dále charakteristické je, že dochází...

Podnikatel je povinen

Podnikatel je povinen – pokud uskutečňuje bezhotovostní platby – zřídit si u peněžního ústavu samostatný účet, na kterém má uloženy prostředky související pouze s jeho podnikatelskou činností. Specifickým peněžním prostředkem jsou ceniny (v určitých...

8.5 Opravy účetních dokladů

Opravovat doklady lze pouze dovolenými způsoby. Při každé opravě musí být jasné, kdo opravu provedl a čeho se oprava týká. Zákon o účetnictví konkrétně způsoby oprav neuvádí, ale v praxi se používá několik možností:...

9 Majetek podniku

Každý podnik potřebuje k plnění své činnosti různé prostředky (budovy, stroje, dopravní prostředky, zásoby, peněžní prostředky apod.). S těmito prostředky hospodaří a proto se jim říká hospodářské prostředky. Jejich konkrétní složení v jednotlivých podnicích...

Výdajový podkladní doklad firmy Monika Maděrová

PARAGON zjednodušený daňový doklad č. 1 Plátce DPH vyplní údaje na zadní straně • Děkujeme za nákup zboží! Množ. Druh zboží / % DPH Kč 1 Sbírka souvztažností /5% 239,- VYPLŇUJE KUPUJÍCÍ – PLÁTCE...

Za řádné účetní doklady nelze považovat záznamy …

Za řádné účetní doklady nelze považovat záznamy na technických nosičích, tj. na disketách nebo na discích počítačů. 8.4 Oběh účetních dokladůProces oběhu účetního dokladu od jeho vystavení nebo obdržení až po archivaci neprobíhá ve...

8.1 Obsah účetních dokladů

o označení účetního dokladu,o obsah účetního případu a jeho účastníky,o peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotkou a vyjádření množství,o okamžik vyhotovení účetního dokladu,o okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem...

Výpis z bankovního účtu VBU, …

Výpis z bankovního účtu VBU, b Informace banky o stavu a pohybech na účetchPříjemka P Příjem zásob do skladuVýdejka V Výdej zásob ze skladuFaktura přijatá FAP, F Vyúčtování od dodavatele za zboží, materiál atd.Faktura...