Účetnictví

3. Finanční účty

3. Finanční účty Pokladna • stav a pohyb peněz v hotovosti je evidován na účtě 211 – Pokladna• při účtování se vychází z účetních dokladů – příjmové a výdajové pokladní doklady• PPD ve dvou...

2. Majetek a závazky v cizí měně

2. Majetek a závazky v cizí měně VALUTOVÁ POKLADNA• podnik k hotovostním úhradám může používat i cizí měny – „valuty“ • pro valutové pokladny se zřizují analytické účty podle jednotlivých měn (např. 211/2 –...

1. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví

1. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictvíÚčetní jednotka– fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví sleduje v penězích):– Účetní jednotky účtují o:•...

Probuďte se a dosáhněte úspěchu každý den

Probuďte se a dosáhněte úspěchu každý den Představte si toto: vzbudíte se a okamžitě něčeho dosáhnete. Přijedete do cíle, uděláte pokrok, dosáhnete rozmach a získáte úctu. Uděláte z toho část vašeho programu a dosáhnete...

Komponenty výsledovky

Komponenty výsledovky (income statemant) u společnosti provozující služby a obchodní firmyslužeb obchodu – – minus minus = = equal equal GM/NS sledovaný podíl obchodní marže na čistém – prodeji minus= equal gross sales –...

Oproti našemu pojetí je dále …

Oproti našemu pojetí je dále významný rozdíl: ocenění změny stavu vnitropodnikových zásob, který je záležitostí časového rozlišení nákladů, nikoliv přírůstkem či úbytkem výkonů ÚJ (viz účet 61 změna stavu). To pak má své důsledky...

Ve výroční zprávě jsou pak uvedeny …

Ve výroční zprávě jsou pak uvedeny čisté tržby s poznámkou vyčíslení slev celkem, např. Př. tis. USD % Hrubé tržby 500 Odpočet prodejní vratky 30 Obchodní slevy 20 Hotovostní slevy 10 Čisté tržby 440...

Právě 4. direktiva, přes střetávání …

Právě 4. direktiva, přes střetávání anglosaské a kontinentální koncepce, je základem koncepce harmonizovaných postupů v rámci EU a tato jsou základem harmonizovaného účetnictví EU, všeobecné uznávané účetní zásady (obecné principy GP). 3. IAS V...

Česká účetní osnova třídí náklady …

Česká účetní osnova třídí náklady podle druhů, US GAAP dle účelu (výroba, prodej, administrativa) Naše účetnictví se rokem 1993 poměrně značně přiblížilo účetnictví EU a účetnictví světovému. Přesto zůstává řada odlišností, které je třeba...