Účetnictví

V případě oceňování zboží

Mimo prodejní (historické) ceny a jejích modifikací při oceňování zásob se oceňuje zboží čistou realizační cenou (čistou realizovatelnou hodnotou), tzn. běžnou tržní cenou. Tato cena se porovnává s cenou historickou a převezme se nižší...

(A) Výdaje na administrativu

– materiál pro kancelář 20– opravy v kanceláři 20 – cestovné ostatní 10– nájemné kanceláře 200– účetní, právní a ost. služby 200– mzdy v administrativě 60– soc. výdaje na administrativu 20– odpisy kancel. majetku...

ČISTÁ ZTRÁTA za období

ČISTÁ ZTRÁTA za období – 151 8. K harmonizaci účetnictvíVzhledem k potřebě zajistit v rámci EU a ve světové ekonomice co nejobjektivnější porovnatelnost získávaných účetních údajů, postupuje harmonizace účetních systémů poměrně rychlým tempem, byť...

Např. pro prodej a servis

(S) Výnos z prodeje zboží 12 600 Náklady na prodej zboží 10 110 – pořizovací cena prod. zboží 10 000 – cestovné pro zboží 80 – pojištění zásob zboží 30 Hrubá marže z prodeje...

Hrubá marže ze servisní činnosti + 60

Hrubá marže z výnosů (z obratu) celkem: + 2 550 (M) Náklady na marketing a distribuci: – reklamní předměty 10 – opravy v prodejně 30 – opravy auta ředitele 10 – cestovné k zákazníkům...

524 – Sociální a zdravotní pojištění 300

524.1. na prodavače 100 (M) 524.2. na servisní techniky 40 (S) 524.3. na ředitele 140 (M) 524.4. na administrativu 20 (A) 538 – Ostatní daně a poplatky (auta, poplatky) 1 548 – Ostatní provozní...

602 – Tržby za prodej služeb

602 – Tržby za prodej služeb 400 (S) 400604 – Tržby za prodej zboží 12 600 (S) 12 600 648 – Ostatní výnosy 19 (M) 19662 – Úroky 1 (F) 1 Součet výnosů 13...

Obdobně jako v případě propočtu obchodní marže …

Obdobně jako v případě propočtu obchodní marže a kalkulací se snažíme v rámci co nejvyšší dosažené a vypovídací schopnosti výkazů přiřadit co nejvíce nákladů k prodejům S, marketingu a distribuci(M). Administrativní náklady (A) by...

512 Cestovné 200

512.1. cestovné za nákupem zboží 80 (S) 512.2. cestovné k zákazníkům 50 (M) 512.3. cestovné servisních techniků 60 (S) 512.4. cestovné ostatní 10 (A) 513 Reprezentace 100 (M) 518 – Ostatní služby 1 000...

Výkonová spotřeba 1 410

Výkonová spotřeba 1 410 Spotřeba materiálu a energie 50 Služby 1 360 + Přidaná hodnota 1 590 Osobní náklady 1 200 Mzdové náklady 900 Náklady na sociální zabezpečení 300 Daně a poplatky 1 Odpisy...