Účetnictví

Součet nákladů

602 Tržby z prodeje služeb 400604 Tržby za zboží 12 600648 Ostatní provozní výnosy 19662 Úroky 1 součet výnosů 13 020 účetní ztráta – 151 Podnik vykázal ztrátu, přestože prodával s vysokou marží. Obchodní...

ad C) Použití AE

Výkaz zisků a ztrát v obchodní činnosti Účetní výkazy v našich podmínkách nerozlišují podniky zabývající se výrobou, službami či obchodem. Nicméně ale jak již bylo zmíněno, v případě pořizování zboží, je nutno se zaměřit...

Mezi hlavní problémy lze uvést:

– Okolnosti ovlivňující výsledek a dění ve firmě, o nichž výkazy nevypovídají(např. konkurenčnost prostředí, kvalita území, kupní síla obyvatel, působení inflace, umístění);– Údaje uvedené ve výkazech, mající alternativní podobu, např. způsob oceňování zásob, uplatňování...

Doba obratu pohledávky

Doba obratu pohledávky = faktor proporcionalitypočet dní odpovídající tržbám (pohledávky = k x tržby) • podíl nedobytných pohledávek na celkovém stavu pohledávek (Σ pohledávek); 7. Účetní výkazy Účetní závěrka spočívá v sestavení účetních výkazů,...

Účetnictví ČR je založeno na bázi …

Účetnictví ČR je založeno na bázi historických cen, což ovšem neznamená, že se v rozvaze setkáme s jedinou oceňovací bází – vyplývá ze zákona o účetnictví: cena pořízení, cena pořizovací, reprodukční pořizovací cena, vlastní...

Účtování a daňové dopady u společnosti A:

Částka MD D1. Počáteční stav pohledávek 1 mil.Kč 3112. Upsání akcií společnosti B 1 mil.Kč 062 3673. Splacení upsaných akciínepeněžním vkladem pohledávky 1 mil.Kč 367 311 Výsledkem je zrušení pohledávky v účetnictví společnosti A...

3. Splacení pohledávky za upsané …

3. Splacení pohledávky za upsané vlastní jmění vkladem pohledávky 1 mil.Kč 311 353 4. Zánik původního závazku a pohledávky nabyté vkladem 1 mil.Kč 321 311 Daňové dopady pro společnost B jakožto nabyvatele nepeněžního vkladu...

Vkladatel vlastní pohledávku, …

Vkladatel vlastní pohledávku, kterou v nominální hodnotě vkládá jako nepeněžní vklad do společnosti dlužníka, který má vůči vkladateli závazek. Tato operace je provedena na základě smlouvy o postoupení pohledávky. Vklad je splacen dnem účinnosti...