Účetnictví

c) Součaně ve stejné hodnotě zaúčtovat „nedaňový“ výdaj –

c) součaně ve stejné hodnotě zaúčtovat „nedaňový“ výdaj – pořízení investičního majetku. Tento nedaňový výdaj postupně ovlivní „daňové“ výdaje prostřednictvím odpisů ve výši odpovídající zákonu č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění následujících...

Výdaje na technické zhodnocení majetku, …

– výdaje na technické zhodnocení majetku, platba faktur v rámci čerpání rezerv,– úhrady daně z příjmů,– škody, penále, pokuty,– výplaty odměn jako podíl na hospodářském výsledku,– výdaje za vratné obaly netvořící součást zboží (vratné...

Několik dalších poznámek:

Záznamy v PD by se měly vést kontinuálně. Je možno sice provádět evidenci 1x za měsíc, ale většinou se toto období jeví jako poněkud riskantní vzhledem k možné ztrátě dokladů. Opomeneme-li zaúčtovat doklad v...

Příjmy neovlivňující základ daně:

příjmy zdaněné u zdroje srážkou, příjem DPH, úvěry, dotace, přijaté peněžní dary a půjčky, peněžní vklad podnikatele,dále: – příjmy za vratné obaly netvořící součást zboží (manipulační obaly),– vrácené neoprávněné výběry z běžného účtu u...

V případě devizových příjmů a výdajů se devizové …

V případě devizových příjmů a výdajů se devizové prostředky sledují v Kč dle aktuálního kurzu ČNB, kursové rozdíly se vyúčtují při účetní uzávěrce jako příjem či výdaj ovlivňující základ daně z příjmů. Zapisují se...

1. Jednoduché účetnictví

V soustavě JÚ mohou účtovat: fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku, fyzické osoby provozující jinou výdělečnou činnost, které prokazují výdaje pro daňové účely ve skutečné výši (lékaři, advokáti aj.), příspěvkové organizace, jestliže roční objem...

Práce na uzávěrce má několik kroků:

1. Zjištění účetního zisku nebo ztráty převodem nákladových účtů na účet zisků a ztrát:MD – 710 – Účet zisků a ztrát / D – účty nákladů z 5. třídya převodem výnosových účtů:MD – účty...

17 Účtová třída 7 – Závěrkové a podrozvahové účty

17.1 Otevírání účetních knihÚčty hlavní knihy se otevírají účetními zápisy. Stavy jednotlivých rozvahových položek se převádějí na aktivní a pasivní účty účetním zápisy. Počáteční zůstatky aktiv účtujeme MD – účet příslušného aktiva / D...

16.1.25 Výnosy ze změny metody

1. Vyúčtování změn ve způsobu ocenění majetku 07.,08.,1../68116.1.26 Ostatní mimořádné výnosy1. Kupní cena při prodeji podniku či jeho části (účtování u prodejce) 371/6882. Nárok na náhradu škod zachycených na účtě 582 315,331,335/6883. Nárok na...