Účetnictví

Účet zisků a ztrát

Účet zisků a ztrát ( výsledovka ) – účet 710Podává přehled o nákladech, výnosech a hospodaření účetní jednotky. Je založen na vertikálním vykazování nákladů a výnosů. Porovnává souměřitelné položky nákladů a výnosů. Strana MD...

Syntetické účty

Syntetické účty Jednotlivé účtové skupiny se dále dělí na syntetické účty. Konkrétní úprava závisí na rozhodnutí účetní jednotky s tím, že musí vycházet ze závazné směrné účtové osnovy. V účetních jednotkách, které vedou účetnictví...

Správné vedení účetnictví

Správné vedení účetnictvíÚčetní jednotka je povinna vést účetnictví:– správné– úplné– průkaznésprávné – jestliže nebyly porušeny povinnosti stanovené zákonem ( zákon o účetnictví, obchodní zákoník, zákon o daních z příjmů a další )úplné – jestliže...

Účtování

ÚčtováníO přírůstcích i úbytcích zásob vlastní výroby se účtuje na stejných dvojicích účtů – k jednotlivým účtům zásob se jako souvztažný použije příslušný výnosový účet z účtové skupiny 61 – Změna stavu zásob vlastní...

Výhody samostatně podnikající fyzické osoby

Výhody samostatně podnikající fyzické osoby:– jednoduchost při založení– není stanovena min. výše vkladu– nižší sankcePři ročním obratu do 15.000.000,- Kč možnost vedení daňové evidence.Nevýhody samostatně podnikající fyzické osoby– ručení celým svým osobním majetkem– praktická...

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztrátyPodle stávající právní úpravy může být sestavován ve druhovém nebo účelovém členění (tato členění nemají nic společného s plným a zjednodušeným rozsahem výkazů). Dá se přepokládat, že většina účetních jednotek bude...

Základy účtování na výsledkových účtech, význam účtu zisku a ztrát

Základy účtování na výsledkových účtech, význam účtu zisku a ztrátVýsledkové účty jsou účty nákladů a výnosů.Nemají počáteční stav.Porovnáním účtů nákladů a výnosů se zjistí hospodářský výsledek.Hospodářský výsledek může být zisk nebo ztráta.Nákladové účty začínají...