Účetnictví

Př. Počátkem roku disponujeme devizovým …

Př. Počátkem roku disponujeme devizovým účtem v DEM. Služby kupujeme pro cizí klienty hlavně v ČR. – stav devizového účtu podle výpisu k 31.12. 10 000 DEM stav devizového účtu – v pen. deníku...

g) Zkontrolovat věcné vklady do podnikání.

• Věcný vklad podnikatele do podnikání– Zásoby pořízené před zahájením podnikání a do podnikání vložené a to i v roce předcházejícímu roku, v němž byla činnost zahájena se vyúčtuje v PD jako výdaje zahrnované...

j) Uvážit nepeněžní příjmy a výdaje, …

j) uvážit nepeněžní příjmy a výdaje, vzniká-li povinnost zdanit i nepeněžní příjmy nebo příjmy dosažené směnou (př. platba husami či službami). Nákup valut, platba v hotovosti – ocenění stejným kurzem jako při nákupu, poplatek...

2 Od 3. 9. 1997 již poplatníci DP nerozlišují …

2 Od 3. 9. 1997 již poplatníci DP nerozlišují příjmy a výdaje na základě dříve platných předpisů (15. 12. – 15. 1.), nýbrž příjmy i výdaje respektují datum 31.12. 3 Příprava ostatních podkladů pro...

e) Odpisy

e) odpisy – zde nezapomenout na technické zhodnocení a poměrné krácení odpisů při osobním používání IM (př. os. automobilu), účtujeme je do provozní režie stejně jako leasingové splátky, daňové odpisy investičního majetku ve výši...

1.2.2.Zjištění údajů o konečné zásobě zboží

Je-li k dispozici evidence na skladových kartách, lze stav materiálu na skladě zjistit následovně: a) část materiálu přijde hned do spotřeby – provozní režie, zboží zp.B či předisponovánob) část materiálu přijde na sklad (máme...

ad. 2 – Prodej v pořizovací ceně lze vypočítat …

ad. 2 – prodej v pořizovací ceně lze vypočítat pomocí dosahované průměrné obchodní marže z údajů o prodeji, konečné zásoby rovněž výpočtem počáteční nákup nevyfaktur. prodej konečnézásoby v + v poř. + dodávky –...

B Kniha pohledávek a závazků, …

B Kniha pohledávek a závazků, (pro lepší přehled je vhodné vést i knihu došlých a odeslaných faktur).Kniha pohledávek a závazků může být jedna, ale lze ji rozdělit na více evidencí, např. samostatně na:– knihu...

Materiál nakoupený za hotové se pro konkrétní …

Materiál nakoupený za hotové se pro konkrétní zakázky eviduje na zakázkovém listu. Do evidence zásob se hotové výrobky převedou až po dokončení zakázky.Inventarizační rozdíly (manka a přebytky) se zaúčtují do účetního období, za které...