Účetnictví

17. Hospodářský výsledek a jeho složky

17. Hospodářský výsledek a jeho složky – představuje rozdíl mezi N a V a může být bud zisk nebo ztráta Hospodářský výsledek se skládá:z provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 50 – 55 a...

15. Evidence nákladů a jejich časové rozlišení

15. Evidence nákladů a jejich časové rozlišení Náklady = vstupy majetku a práce do činnosti úč. jednotky. Náklady účtujeme na straně Má dáti výsledkových účtu nákladových v účtové třídě 5, jsou to účty syntetické....

Nehmotný DM

Nehmotný DM (úč. skup. 01) – majetek s hodnotou vyšší než 60 000,– a dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok– patří sem – výsledky z výzkumné činnosti, kterou podnik provádí, nebo je nakoupí (patenty)...

14. Odpisování dlouhodobého majetku

14. Odpisování dlouhodobého majetku Odpisy -Vyjadřují opotřebení dlouhodobého investičního majetkuOprávky – suma odpisů (každý rok se svyšuje) Opotřebení1. fyzické – vlivem tepla, světla, povětrnostních podmínek2. morální – vlivem technického rozvoje= zastarání Odpisy – vyjadřuje...

Osvobození od daně

Osvobození od daně – zdravotnické služby, poštovní služby, pojišťovny, rozhlasové a televizní vysílání,školství, služby při výchově a vzdělání, banky, spořitelny, sociální péče, vývoz 1. Zdanitelné plnění v tuzemskuMísto zdanitelného plnění- místo, kde se zdanitelné...

3. Situace ve firmách

3. Situace ve firmách 1) Základní situace – všechny výstupy jsou zatíženy DPH, poté uplatníme odpočet ze všech vstupů 2) Subjekty, které v nezměněné podobě prodávají to, co nakoupili  obchodník může sečíst všechny...

a) Rezervy zákonné

a) rezervy zákonné652 – Zúčtování zákonných rezerv 451 – Rezervy zákonné 552 – Tvorba zák. rezerv rozpuštění, čerpání tvorba b) ostatní rezervy654, 674 – Zúčtování rezerv 459 – Ostatní rezervy 574 – Tvorba rezerv...

Účtování DzP PO– účet 341 přímá daň

účtování DzP PO– účet 341 přímá daň:Účetní jednotka platí obvykle zálohy na daň z příjmu podle výše daň. povinnosti v předchozím roce a to buď čtvrtletně nebo měsíčně (%z mzdy). Účet 341 může mít...

9. Časové rozlišení

9. Časové rozlišeníÚčtová třída 38 obsahuje přechodné účty.Účty časového rozlišení Náklady a výnosy příš.období a příjmy a výdaje příšt.období, Účty kursových rozdílů z deviz. poh.a záv, Účty dohadných položekNázev Účet Běžné účetní období Budoucí...

Zúčtovací vztahy z obchodního styku

Zúčtovací vztahy z obchodního styku Pohledávky za odběrateli jsou pohledávky, které vznikají dodáním zboží, výrobků nebo služeb odběrateli, tedy vlastně převzetím výkonů odběratelem. Účtují se na účtě 311- Odběratelé. Současně se vznikem pohledávky vznikají...