Účetnictví

2) Vnitřní zúčtování odpis. pohledávky z důvodu

zamítnutí konkurzu pro nedostatek majetku dlužníka 24 400 546/311 Př. postoupení pohledávky1. Vydaná faktura ke 30.10.1995 10 000 311/6022. Postoupení pohledávky za 6 000 6 000 546 AD/311 4 000 546 AN/3113. Předpis výnosu...

Účetní opravná položka je nepřímým …

Účetní opravná položka je nepřímým dočasným snížením hodnoty pohledávky účtováním do nákladů. Předpokládá se, že pohledávka krytá OP v účetní evidenci zůstane zachována, bude rozpuštěna do výnosů. Př. Tvorba opravné položky (Nový blok pohledávek)...

Doba po lhůtě splatnosti pohledávky, …

Doba po lhůtě splatnosti pohledávky, více než výše opravné položky v % hodnoty pohledávky6 měsíců do výše 20% účetní hodnoty pohledávky12 měsíců do výše 33% účetní hodnoty pohledávky18 měsíců do výše 50% účetní hodnoty...

Příklad

1) Fa odběrateli za výrobky 11.5. 1993 150 000,- 311/601Při inventarizaci k 31.12. 1994 bylo zjištěno, že tato pohledávka nebyla dosud uhrazena a na doporučení inventarizační komise se podle vnitřní účetní směrnice vytvoří OP...

Opravné položky k pohledávkám splatným po 31.12.1994

Základní kriteria pro vytváření opravných položek u této skupiny pohledávek jsou:a) pohledávky nevznikly:– za společníky, akcionáři, členy družstev za upsané vlastní jmění– mezi ekonomicky spojenými právnickými osobami nebo mezi fyzickými osobami blízkými – z...

Novela zákona o daních z příjmů č. 149/4995 Sb.

Umožnila provádět od r. 1995 odpis i u pohledávek, kde:c) dlužník zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích,d) dlužník byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl s...

ad 1) Pohledávky splatné do 31.12. 1994 (starý blok pohledávek)

Tyto pohledávky mohou být odepsány jednorázově nebo postupně. Jednorázový (přímý) odpis, který se týká poplatníků účtujících v soustavě podvojného účetnictví jde-li o pohledávky za dlužníkem:a) u něhož soud zamítl nárok na prohlášení konkurzu nebo...

Postupný odpis

– od r. 1998 ročně 20% z neuhrazené části hodnoty pohledávky nebo ceny pořízení u pohledávky nabyté postoupením.Uvedený postup nelze uplatnit u pohledávek vzniklých:– za společníky, akcionáři, členy družstev za upsané vlastní jmění– mezi...