Účetnictví

Obchodní marže

Př. Počáteční zůstatek na účtu 132- Zboží ve skladech 320 Kč, užití evidence zásob – způsob B, plátce DPH Kč MD D1. faktury za nakoupené zboží celkem 976 321z toho zdanitelné plnění 800 504DPH...

Např. Pořízení zboží ze zahraničí – obchodní marže

Pořízení zboží ze zahraničí (verze 1 zohledňuje „manažerský pohled na účetnictví“), verze 2 zachovává klasický metodický postup zpracování výkazů. Jeví se jako užitečné pro potřeby obchodního manažera zpracovávat paralelně výkaz.Propočet obchodní marže z hlediska...

Dokladem, je změněn den dodání zboží, …

dokladem, je změněn den dodání zboží, posouvá se den uskutečnění zdanitelného plnění na tento pozdější den. Dodatek smlouvy musí být sepsán před původním datem dodání zboží. Pokud kupní smlouva nemá písemnou formu, nebo není...

1 Jestliže má kupní smlouva písemnou …

1 Jestliže má kupní smlouva písemnou formu a je v ní uveden datum dodání zboží, je tento den dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li k dodání zboží později a písemným Dnem uskutečnění účetního případu je...

Za ztráty při přepravě …

– za ztráty při přepravě ( nakládá se větší množství či je poskytnuta sleva za dopravní ztráty),či zvláštní případy, kdy dodavatel motivuje odběratele k ponechání zboží, jestliže např. dodávka zboží zcela neodpovídá objednanému druhu...

b) Naopak je fakturována cena, …

b) naopak je fakturována cena, ze které je dodatečně poskytnuto finanční zvýhodnění pro dřívější zaplacení, skonto je účtováno též snížením tržeb, při použití účtu 648 – Ostatní provozní výnosy. Pro odběratele bude původní hodnota...

V dalších variantách je třeba se …

V dalších variantách je třeba se řídit pravidlem stanovení podmínky pro poskytnutí bonusu stanovené smlouvou. Jestliže byly podmínky naplněny v následujícím období, účtuje se celý výnos v tomto období, pokud byly splněny v minulém...

3.2.1. Slevy

• užívaná terminologie, ale způsob účtování není prozatím tak sjednocený, jak by si bylo možno přát.Ke slevování při prodeji výrobků především reklamačního charakteru, může dojít z různých důvodů. Pozn.1. Bonus a) sleva poskytovaná při...

Sleva může být poskytnuta za …

Sleva může být poskytnuta za dodávky uskutečněné v různých účetních obdobích.U odběratele je třeba rozlišovat: 1) Převzetí na sklad: dopravce, kontrola předání, kvantita a kvalita, likvidace dodavatelské faktury Pozn. Zvláště pro neplátce DPH je...