Účetnictví

Pokud jsou na určitý účel, …

Pokud jsou na určitý účel, který bude mít ekonomický dopad až v budoucnu, vynakládány různé náklady, pak budou tyto náklady zachyceny jako komplexní náklady příštích období. Například se může jednat o náklady na výzkum...

13.5 Skupiny 35 a 36 –

13.5 Skupiny 35 a 36 – Pohledávky a závazky ke společníkům, za účastníky sdružení a za členy družstvaNa účtech ve účtových skupinách se účtují krátkodobé pohledávky a závazky ve skupině podniků tvořících integrační seskupení...

13.6 Skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky

371 – Pohledávky z prodeje podnikuNa tomto účtu účtuje prodávající o pohledávce z prodeje podniku či jeho části. 372 – Závazky z koupě podnikuTento účet slouží kupujícímu pro zachycení závazku z koupě podniku či...

376 – Nakoupené opce

377 – Prodané opceJak vyplývá z názvu, slouží výše uvedené účty pro zachycení pohledávek a závazků vyplývajících z prodeje či nákupu opcí. 378 – Jiné pohledávky 379 – Jiné závazkyJedná se o pohledávky a...

13.4 Skupina 34 – Zúčtování daní a dotací

V účtové skupině 34 se zachycují především účtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka nebo plátce (účty 341,342, 343, 345). 13.4.1 Přímé daněTřídění účtů v účtové skupině 34 navazuje...

13.4.2 Nepřímé daně

Nepřímé daně jsou specifické tím, že v dodavatelsko-odběratelském řetězci je pro stát vybírají plátci daně, ale v konečném důsledku jsou placeny až v cenách nakupovaných výrobků a služeb konečným spotřebitelem. Daň z přidané hodnoty...

Ostatní nepřímé daně a poplatky

Jedná se zejména o spotřební daně, daň z nemovitostí, silniční daň, dědickou daň, daň z převodu nemovitostí a poplatky podle příslušných právních předpisů. Předpis daní se účtuje na vrub účtů 531, 532, 538 a...

13.1 Účtová skupina 31 – Pohledávky

Jsou zde účty pro pohledávky z obchodních vztahů, a to krátkodobé i dlouhodobé (v analytické evidenci). Rozhodnutí, zda se jedná o pohledávku dlouhodobou nebo krátkodobou, se provádí v okamžiku vzniku pohledávky, při změně charakteru...

Saldokonto u pohledávek a závazků –

Saldokonto u pohledávek a závazků – každá účetní jednotka musí mít přesnou evidenci o svých pohledávkách a závazcích. Proto vede k syntetickým účtům, na nichž tyto pohledávky a závazky eviduje, podrobnou analytickou evidenci. Podle...

Finanční účty v cizích měnách se vedou …

Finanční účty v cizích měnách se vedou v účetnictví v českých korunách i v cizí měnách. Je zde nutné analytické členění. 12.1 Obsahové vymezení účtových skupinNa účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu...