Účetnictví

3) DFM

3) DFM:– patří zde složky majetku, které jednotky získávají za účelem uložení volných peněžních prostředků do nákupu cenných papírů nebo vkladů společníků do jiných společností, finančních půjček s dobou splatnosti delší než 1 rok–...

Oceňování DM

Oceňování DM:1) k okamžiku uskutečnění úče případu: – oceňuje se tzv. vstupní cenou, která se liší dle způsobu pořízení: a) pořizovací cena: – cena fakturovaná dodavatelem + náklady spojené s pořízením (přepravné, montáž, clo,...

1) DHM

1) DHM:– tvoří ho:A) bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti: a) nemovitosti: pozemky, stavby (budovy), důlní díla, důlní stavby pod povrchem, vodní díla, byty, nebytové prostory b) movité věci: uměl. díla, sbírky,...

2) DNM

2) DNM:– tvoří ho:A) vstupní cena je vyšší než 60000,- a doba použitelnosti delší než 1 rok: a) zřizovací výdaje: – výdaje vynaložené od založení nové úče jednotky do jejího vzniku (zápisu do obch....

VÝNOSY

VÝNOSY:1) provozní výnosy – 60. – 64.: a) tržby za vlastní výkony a zboží – 60.: – výnosy z prodeje zboží, služeb a výrobků b) změny stavu vnitropodnikových zásob – 61.: c) aktivace –...

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ:– rozdíl mezi náklady a výnosy– je nový vlastní zdroj financování majetku– výnosy = přírůstek vlastního zdroje– náklady = úbytek vlastního zdroje– výnosy větší než náklady – hosp. výsledek je zisk– výnosy menší...

UZAVŘENÍ ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ

UZAVŘENÍ ROZVAHOVÝCH ÚČTŮ:– úče jednotky uzavírají úče knihy: a) k poslednímu dni úče období b) ke dni zániku povinnosti vést účetnictví c) ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev d)...

3. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

3. Náklady, výnosy a hospodářský výsledekNÁKLADY:– peněžní vyjádření spotřeby majetku podniku (spotřeba materiálu, opotřebení DM), spotřeby cizích výkonů (nakoupená energie) a práce pracovníků (mzdy) 1) provozní náklady – 50.-55.: a) spotřebované nákupy – 50.:...

4. Uzávěrkové

4. uzávěrkové:– slouží na začátku a konci úče období k otevírání a uzavírání úče knih a) počáteční účet rozvážný 701: slouží k otevření aktivních a pasivních účtů, k převodu PS b) konečný účet rozvážný...

2. Hlavní kniha

2. hlavní kniha:– obsahuje syntetické účty a na nich uspořádané účetní zápisy– poskytuje info o stavu a pohybu aktiv, pasiv, nákladů, výnosů– otevírání účetních knih: a) ke dni svého vzniku b) k prvnímu dni...