Účetnictví

12.1.2 Bankovní účty

U banky si klienti zřizují různé bankovní účty, na nichž se účtuje o stavu peněžních prostředků účetní jednotky v bankách. Druhy bankovních účtů:101. běžný účet – zde má jednotka peněžní prostředky potřebné k financování...

Inventarizační rozdíly v případě že …

Inventarizační rozdíly v případě že se jedná o manka se zachytí na vrub účtu 549 – Manka a škody a ve prospěch příslušného účtu zásob, přebytky zásob se zaúčtují ve prospěch účtu 648 –...

12 Účtová třída 2

12 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěryV účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na finančních účtech vyhrazena 2. účtová třída, kde se soustřeďují rozvahové účty, které mohou být...

11.2.2 Zásoby vlastní výroby

V průběhu účetního období92. se přírůstky zásob oceněné vlastními náklady zúčtují na vrub účtové skupiny 12 – Zásoby vlastní výroby se souvztažným zápisem ve prospěch příslušných účtů účtové skupiny 61 – Změny stavu vnitropodnikových...

11.3.1 Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží

V průběhu účetního období94. se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50 – Spotřebované nákupy se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů nebo na finančních účtech. 95....

Průměrné ceny

V příkladu je průměrná cena počítána po každém pohybu ve skladě.K výpočtu průměrné ceny je třeba vždy znát aktuální hodnotu materiálu na skladě a počet kusů materiálu na skladě. Dopad výkyvů v cenách materiálu...

11.2 Účtování zásob způsobem A

11.2.1 Nákupy od jiných subjektů a aktivace materiálu a zboží V průběhu účetního období87. se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na vrub účtu 111 – Pořízení materiálu nebo 131 – Pořízení zboží se...

Možnost používat tyto techniky při oceňování …

Možnost používat tyto techniky při oceňování zásob umožňuje ovlivnit hodnotu materiálu, který je účtován do spotřeby a který zůstává na skladě. Tímto způsobem lze ovlivňovat výši nákladů, a tím i výši zisku.11.1.4 Technika LIFOPředstavuje...