Účetnictví

15.2.6 Náklady na reprezentaci

Náklady na pohoštění a občerstvení – dodavatelským způsobem 513/211,321 – ve vlastní režii 513/61.,621,6222. DPH k nákladům na reprezentaci pokud tak stanoví zákon 513/34315.2.7 Ostatní služby1. Přepravné za přemístění DHM uvnitř účet. jednotky 518/3212....

14.4 Odložený daňový závazek a pohledávka

Na tento účet se zachycují částky odložené daně k úhradě v budoucích obdobích. Odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. (rozdíl...

Odložená daňová pohledávka nebo závazek …

Odložená daňová pohledávka nebo závazek se zjistí jako součin výsledného rozdílu sazby daně z příjmů, která je stanovena zákonem o daních z příjmů. Změní-li se sazba daně z příjmů, je nutno přepočítat zůstatek účtu...

15.1 Členění nákladů

Členění podle nákladových druhů – tj. podle stejnorodých skupina nákladů. Druhové členění je upraveno v 5. účtové třídě. Náklady účetní a daňové – z hlediska správného stanovení základu daně je třeba odlišovat náklady účetní...

14.1 Základní kapitál a kapitálové fondy

Základní kapitál představuje složku vlastního kapitálu účetní jednotky. Je závislý na druhu účetní jednotky daného její právní formou. Základním kapitálem se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku a zapsaných...

14.3 Rezervy

Pokud podnik očekává veliký jednorázový náklad, který v budoucnu nepříznivě ovlivní výsledek hospodaření lze na tento náklad předem vytvořit rezervu. Podnik se v průběhu jednoho nebo několika účetních období před očekávaným nákladem bude zahrnovat...

13.7.2 Dohadné účty

Zachycujeme zde účetní případy, kdy přesně neznáme hodnotu pohledávky či závazku, které nebyly uhrazeny a nemohly být ani předmětem časového rozlišení. Odhadujeme tedy částku, když víme, že určitá situace již nastala, nemáme ale její...

13.7.3 Kurzové rozdíly

Při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových pohledávkách a závazcích vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak...

14 Účtová třída 4 – Kapitálové účty a dlouhodobé závazky

V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování na kapitálových účtech a účtech dlouhodobých závazků vyhrazena účtová třída 4, kde se soustřeďují rozvahové pasivní účty. Účtová třída 4 obsahuje:118. Základní kapitál, kapitálové fondy, fondy...

Často jsou charakterizovány jako účty, …

Často jsou charakterizovány jako účty, které umožňují převod nákladů a výnosů mezi účetními obdobími. 13.7.1 Časové rozlišení nákladů a výnosůPodstatnou podmínkou pro to, aby byl vyrovnán časový nesoulad mezi náklady a výdaji a výnosy...