Účetnictví

Nedokončená výroba a polotovary zahrnují:

produkty, které prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, nejsou však dosud hotovým výrobkem, nedokončené výkony jejich činností, při nichž nevznikají hmotné produkty, odděleně evidované produkty, to je polotovary, které dosud...

11.1 Ocenění zásob

Zásoby vlastní výroby se oceňují na úrovni vynaložený vlastních nákladů. Vlastními náklady u zásob se rozumějí přímé náklady na ně vynaložené, popř. část nepřímých nákladů, který se k této činnosti vztahuje. Částka se určuje...

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem …

Účetní jednotka může stanovit svým předpisem vždy pro příslušné účetní období normy přirozených úbytků zásob a též rozhodne o druzích materiálu účtovaných přímo do spotřeby, tj. bez zaúčtování na sklad. 11.1.1 Oceňování ve skutečných...

Technické zhodnocení majetku

Technickým zhodnocením se rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby a stavební úpravy, rekonstrukce a modernizace hmotného majetku, kterými se vstupní cena tohoto majetku zvýšila ve zdaňovacím období o více než 40 000 Kč. Rekonstrukcí...

11 Účtová třída 1 – zásoby

Zásobami jsou: skladovaný materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, výrobky a zvířata, skladované zboží. Do materiálu náleží: suroviny, to je základní materiál, které při výrobním procesu přecházejí zcela nebo zčásti do výrobku, nebo tvoří...

Odpisové skupiny a lhůty odpisování:

Podnikatel si pro každou položku dlouhodobého majetku vybere jednu metodu odpisování. Rovnoměrné odpisováníPři rovnoměrném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny maximální roční odpisové sazby, výše odpisů se vypočítává pro jednotlivé roky jako násobek vstupní ceny...

Zrychlené odpisování

Při zrychleném odpisování jsou odpisovým skupinám přiřazeny koeficienty pro výpočet výše odpisů. Odpisy jsou stanoveny tímto způsobem: v prvním roce odpisování O1 = ZC = VC – O1 VC – vstupní cenak1 – koeficient...

Úbytek prodaného majetku

úbytek prodaného majetku – pořizovací ceny prodávaných CP či podílů se zaúčtuje na vrub účtu 561 – Prodané cenné papíry a podíly a na souvztažný účet účtové skupiny. 10.9 Odpisování majetkuVyhláška MF umožňuje účetní...

Zákon o účetnictví dává volnost ve stanovení tzv. …

Zákon o účetnictví dává volnost ve stanovení tzv. účetních odpisů. U hmotného majetku zákon o daních z příjmů stanoví daňové odpisy, tj. maximální možnou výši odpisů, kterou u jednotlivých druhů majetku může daňový poplatník...