Účetnictví

Účtování o DPH a zúčtování s finančními orgány

Účtování o DPH a zúčtování s finančními orgányÚčtování DPHDaň z přidané hodnoty se eviduje na účtě 343 – Daň z přidané hodnoty.Účet 343 používá pouze registrovaný plátce DPH ve smyslu ustanovení zákona o DPH.U...

18.MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ

18.MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ– přibližování se, sjednocování metod, postupů a struktur používaných v účetnictví jednotlivých zemí– cílem: dosažení srozumitelnosti a vzájemné srovnatelnosti finančních výkazů Formy MHÚ:1) Mezinárodní účetní standardy – IAS: – nejsou závazné –...

VLIV MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE NA ČESKÉ ÚČETNICTVÍ

VLIV MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE NA ČESKÉ ÚČETNICTVÍ:– od 1.1. 2002 nabyla účinnosti novela zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, kterou se ČR přiblížila k MHÚ– v novele dochází ke změnám: – vymezení úče záznamů, dokladů –...

METODY KONSOLIDACE

METODY KONSOLIDACE:– principem: vypořádání základní kapitálové vazby vzniklé mezi mateřským a dceřiným, přidruženým nebo společným podnikem tj. nahrazení c.p. v rozvaze mateřského podniku, jejichž emitentem je dceřiný, přidružený či společný podnik, poměrnou výší vlastního...

C) Metoda konsolidace ekvivalencí – u přidruženého podniku

C) Metoda konsolidace ekvivalencí – u přidruženého podniku:– mateřský podnik uplatňuje vůči přidruženému podniku pouze podstatný vliv– je postavena na principu přecenění c.p., jejichž emitentem je přidružený podnik, poměrnou částí vlastního kapitálu tohoto podniku...

17. Konsolidace účetních výkazů

17. Konsolidace účetních výkazůKONSOLIDACE ÚČETNÍCH ZÁVĚREK:– proces transformace účetních závěrek jednotlivých podniků, které jsou kapitálově propojeny, do výsledné konsolidované rozvahy, výsledovky a přílohy Obsah:– poskytuje info o finanční situaci skupiny, jako by šlo o...

Konsolidační celek

Konsolidační celek:– tvoří ho konsolidující a konsolidovaná úče jednotka– vymezuje se v etapách:1. etapa: vymezení potencionálního konsolidačního celku skládajícího se z mateř. podniku, dceřiných, přidružených a společných podniků 2. etapa: zkoumá se možnost osvobození...

VÝROČNÍ ZPRÁVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA:– je vizitkou společnosti, slouží těm kteří o ni projeví zájem (může obs. i grafy, fotky)– povinně ji sestavují: a) a.s. b) obch. spol. a družstva, pokud jejich úče závěrky z předcházejícího období...

2. Peněžité a nepeněžité vklady

2. Peněžité a nepeněžité vkladyPeněžitý vklad:– je splacen převodem a na určený běžný účet nebo splacením v hotovosti například správci vkladu→ správce vkladu předává společnosti částku vkladu i případnými plody a užitky tj.zejména úroky...

16. Audit a výroční zpráva

16. Audit a výroční zprávaAUDITCharakteristika:– nezávislé ověření a vyjádření názoru na úče závěrku podniku jmenovaným auditorem a ve shodě s předpisy– cíl: posoudit pravdivost a věrnost Auditorská činnost:– spočívá: a) ve vyjádření názoru na...