Účetnictví

Náležitosti směnky

Náležitosti směnky:1. označení listiny: „směnka“2. příkaz zaplatit určitou peněžitou částku (slovem,číslem,měna) – neshodují-li se údaje, platí částka slovní3. jméno toho, kdo má platit – u cizí směnky4. splatnost směnky (skandence směnky): a) na viděnou...

8. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi

8. Zúčtování se zaměstnanci a institucemiMZDY:Charakteristika:– peněžitá plnění nebo plnění peněžité povahy (naturální mzda) poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci za práci– mzdou není: náhrady mzdy, odstupné, cestovní náhrady, výnosy z kapitálových podílů (akcií), odměna za pracovní...

ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI

ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI:Zúčtovací a výplatní listina ZVL:– podkladem pro zúčtování – obsahuje: a) HM – základní mzda, odměny, prémie b) srážky (ZP,SP, záloha na daň, výživné, spoření) c) výplata zálohy a doplatku mzdyZÚČTOVÁNÍ S...

ODPIS POHLEDÁVEK

ODPIS POHLEDÁVEK:– dlužník má stále povinnost uhradit svůj závazek– věřitel má i při úplném odepsání pohledávky právo na úhradu své pohledávky– možnosti:1) jednorázový odpis pohledávek:– DUN– do nákladů může být odepsána jmenovitá hodnota pohledávky...

REKLAMACE

REKLAMACE:– mohou nastat nesrovnalosti mezi odběratelem a dodavatelem příp. přepravcem týkající se množství, kvality,..1) došlo k úhradě faktur: a) reklamace vůči dodavatelům b) reklamace odběratelů – odběratel uplatňuje své nároky vůči nám za nedodané...

2. Zákonné opravné položky k pohledávkám

2. Zákonné opravné položky k pohledávkám:– dle zákona 593/1992 Sb. jsou opravné položky vymezené zákonem o rezervách, vytvořené k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.12. 1994 a řádně zaúčtované v účetnictví– rozvahová hodnota...

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V OBCHODNÍM STYKU

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY V OBCHODNÍM STYKU:Vznik:1. pohledávka: vůči odběratelům vzniká dodáním výrobků, zboží, služeb : vzniká i výnos – tržby za výrobky, služby, zboží2. závazek: vůči dodavatelům vzniká převzetím zboží, prací, služeb : s...

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ:– v případě nezaplacení ve lhůtě splatnosti má dodavatel nárok účtovat zvláštní penalizační fakturou úrok z prodlení– jsou to:a) smluvní pokuty a úroky z prodlení ve smyslu obchodního zákoníku,...

4) Vlastní akcie

4) vlastní akcie:– účtují se v pořizovací ceně– úče jednotka je nakupuje, rozhodne-li se valná hromada snížit základní kapitál5) vlastní obchodní podíly:– úče jednotka je může nabývat v souladu s právními předpisy a na...

7.Zúčtovací vztahy v obchodním styku

7.Zúčtovací vztahy v obchodním stykuZÚČTOVACÍ VZTAHY OBECNĚ:– jde o zúčto vztahy: pohledávky, závazky Členění pohledávek a závazků z hlediska jejich struktury a členění v rozvaze:1) z obchodních vztahů: a) pohledávky a závazky k odběratelům...