Účetnictví

4) Krátkodobý finanční majetek

4) Krátkodobý finanční majetek:– doba držby, realizace či splatnost je kratší než 12 měsíců– jsou to:1) cenné papíry k obchodování:– c.p. nakoupené a držené se záměrem provádět s nimi transakce na veřejném trhu– cílem:...

6. Finanční účty

6. Finanční účtyKRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK A KRÁTKODOBÉ FINANČNÍ ÚVĚRY:– jsou to: 1) peněžní prostředky 2) krátkodobé bankovní úvěry 3) krátkodobé finanční výpomoci 4) krátkodobý finanční majetek 1) Peněžní prostředky:– dělení:A) hotovost:– patří sem: hotové...

Peníze na cestě

Peníze na cestě:– slouží k převodům mezi bank. účty; pokladnou a bank. účty, bank. a úvěrovými účty– slouží k překlenutí časového nesouladu mezi vyhotovením pokladního dokladu a přijetím příslušného bankovního výpisku a při účtování...

Oceňování zásob

Oceňování zásob:1. nakupované zásoby:– oceňují se skutečnými pořizovacími cenami → tj. cena pořízení + vedlejší pořizovací náklady – cena pořízení: obs. jednotkovou (fakturační) cenu, clo, spotřební daň, DPH – vedlejší pořizovací náklady: náklady související...

Způsoby účtování zásob

Způsoby účtování zásob:– účtuji se dvěma způsoby A a B– A a B mohou používat všechny úče jednotky bez ohledu na povinnost auditu– A a B se mohou kombinovat v rámci jednoho syntetického účtu...

OCEŇOVACÍ ROZDÍL K NABYTÉMU MAJETKU A GOODWILL

OCEŇOVACÍ ROZDÍL K NABYTÉMU MAJETKU A GOODWILL– využívají se v případě: a) nabytí podniku nebo jeho částí nákupem (koupě, dražba, privatizace) b) procesu přeměn společností s výjimkou změny právní formy, pokud je ocenění stanoveno...

5. ZÁSOBY

5. ZÁSOBYCharakteristika:– patří do oběžného majetku– jsou složky majetku, u nichž dochází k jednorázové spotřebě nebo se z příslušné činnosti získávají a přeměňují v jiné majetkové složky Členění:1. nakupované zásoby: A) materiál: – tvoří...

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ:– je rekonstrukce, modernizace, přístavby, stavební úpravy majetku Rekonstrukce:– zásah do majetku, který má za následek změnu účelu použití nebo technických parametrů majetku Modernizace:– rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku Opravy:– odstraňují částečné fyzické...

OPOTŘEBENÍ DM

OPOTŘEBENÍ DM:Odpis:– peněžní částka vyjadřující opotřebení DM– vyjadřuje postupné přenášení části vstupní ceny DM do nákladů– ovlivňuje: náklady, hospodářský výsledek, výši majetku (aktiv) – dělíme na:A) daňové odpisy:– vychází ze zákona o daních z...

Vyřazení DM

Vyřazení DM:A) DHM a DNM – odpisovaného: a) likvidací – dobrovolnou po skončení doby odpisování, před skončením doby odpisování, v důsledku škod a mank b) prodejem c) darováním d) vkladem do základního kapitálu jiného...