Účetnictví

1. Zdanitelné plnění v tuzemsku

1. Zdanitelné plnění v tuzemsku Plátce daně– je fyzická nebo právnická osoba podléhající DPH– ze zákona (povinně) – obrat za poslední 3 po sobě jdoucí měsíce je větší než Kč 750 000,–, neboza rok...

Druhy rozvah

Druhy rozvaha) pravidelná (řádná) – sestavuje se k určitému dnub) nepravidelná (mimořádná) – sestavuje se ke dni založení podniku, při likvidaci atd.Aktiva Rozvaha k……. Pasiva Peněžní prostředky 150 000,- Vlastní kapitál 80 000,-Zásoby zboží...

Druhy rozvah

Druhy rozvah podle časového okamžiku podle kterého se sestavuje a) zahajovací rozvaha = sestavuje se při založení podniku b) počáteční rozvaha = sestavuje se k počátku období c) konečná rozvaha = sestavuje se na...

Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetekG) movitý = přenosný, vyšší cena jak 40 000,-H) nemovitý = pevně spojený se zemí, bez ohledu na cenu, stavI) jsou to např. stavby, pozemky, umělecká díla, pěstitelské celky Dlouhodobý nehmotný majetek–...

Pořízení DM

Pořízení DM nákup, dar, převedení z osobního vlastnictví do vlastnictví firmy, dědictví, vlastní výrobou, finanční leasing, operativní leasing Oceňování DM pořizovací cena(je tvořena cennou pořízení a náklady spojené s pořízením), cena pořízení(čistá prodejní cena...

Pořízení OM

Pořízení OM nákupem, vlastnictvím, darem, dědictvím Způsoby oceňování pořizovací cena, cena pořízení, nominální cenou, ve vlastních nákladech, odhadní cena Zdroje financování1) vlastní zdroje = je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob a...

Oběh účetních dokladů

Oběh účetních dokladů 1) Přezkoušení správnosti – kontrola účetního dokladu z hlediska formální a věcné stránky2) Příprava k zaúčtování – roztřídění dokladů– očíslování dokladů– zápis do pomocné evidence (deníky, hl. kniha), pomocné evidence (kniha...

Zásady při opravě

Zásady při opravě – nepřepisovat, nemazat, nepřelepovat, nepřeškrábávat– chybný údaj se přeškrtne rovnou čarou tak, aby byl čitelný ten původní, nad přeškrtlý se nadepíše správný údaj a doklad označit datem opravy a podpisem (*...

A) Označení účetního dokladu

A) Označení účetního dokladu– musí být označeny způsobem zabezpečujícím vazbu mezi jednotlivými doklady a účetní zápisy v účetních knihách– zákon o účetnictví nestanovuje pravidla pro označování účetních dokladů– označení: – v jedné číselné řadě...