Účetnictví

1. Podstata, význam a funkce účetnictví

1. Podstata, význam a funkce účetnictví 1.Předmět účetnictví § 2 zákona o účeÚčetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o...

4. Vymezení účetní jednotky

4. Vymezení účetní jednotky:– povinnost vést účetnictví platí pro:1) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky (česká právnická osoba) 2) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost...

Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví:– organizováno jako:A) jednookruhové: finanční a vnitropodnikové účetnictví spojeno v jeden účetní systémB) dvouokruhové: finanční a vnitropodnikové účetnictví jsou dva samostatné subsystémy účetnictví – rozeznáváme:A) finanční účetnictví:– zaměřuje se na: – sledování majetku...

B) Manažerské účetnictví:

B) manažerské účetnictví:– poskytuje info: – o průběhu hosp. činností uvnitř účetní jednotky – o některých složkách majetku – pro podnikatelskou politiku (marketing, polit. odbytovou, zásobovací, výrobní, finanční, úvěrovou)– zahrnuje: a) vnitropodnikové účetnictví– předmětem:...

3. České účetní standardy

3. české účetní standardy – vydává je Ministerstvo financí – mají zajistit soulad při používání účetních metod účetními jednotkami – obsahují popis účetních metod nebo postupy účtování – obsah nesmí být v rozporu s...

Legislativní úprava účetnictví

. Legislativní úprava účetnictví:– právní předpisy upravující účetnictví: 1. zákon o účetnictví – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví: – obsah zákona: a) definuje účetní jednotky b) definuje předmět účetnictví a účetní období c)...

Podstata, význam a funkce účetnictví

. Podstata, význam a funkce účetnictví 1.Předmět účetnictví § 2 zákona o účeÚčetní jednotky účtují o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o...

Bankovní praxe rozlišuje

Bankovní praxe rozlišuje:• obyčejný šek• vlastní šek (bankovní šek)Obyčejný šek vystavuje majitel bankovního konta, bankovní šek si banka vystavuje samaZajištění proti zneužití:1. Přeškrtnutí šeku dvěma rovnoběžnými čarami na líci tzv. křižování šeku – příslušná...

Nákup cenin

Nákup cenin:• v hotovosti 213/211• na fakturu (DFA) 213/321Výdej cenin do spotřeby:Do nákladů se účtují podle druhu: a) poukázky na pohonné hmoty 501/213 b) pošt. známky, tel. karty, stravenky 518/213 c) kolky 538/213Ceniny se...

Platební styk hotovostní

Platební styk hotovostníRozeznáváme dva platební styky:• platební styk hotovostní• platební styk bezhotovostníRozdíl: V hotovostním platebním styku dochází k přímému styku s penězi (bankovkami), kdežto v bezhotovostním platebním styku dochází pouze k přesunu peněžních prostředků...