Účetnictví

10.6.7 069 – Ostatní dlouhodobý finanční majetek

Jedná se například o terminované vklady s výpovědní lhůtou delší jak 1 rok, dále o pronájem podniku nebo provozních jednotek pronajatých jako celek, nákup dlouhodobých dluhopisů do prvního nebo dalšího najímatele a o směnky...

Výdaje na přípravu pracovníků pro …

výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení,výdaje na vybavení pořizovaného dlouhodobého majetku zásobami,výdaje na biologickou rekultivaci,výdaje spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,výdaje na opravy...

10.6 06 – Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek představující dlouhodobě vázané prostředky finančního charakteru, který bude účetní jednotka držet déle než 12 měsíců.10.6.1 061 – Podílové cenné papíry a podíly v podnicích s rozhodujícím vlivemMajetkové účasti (tzn. cenné papíry...

Pokud vyřazujeme majetek účtové skupiny 03-

Pokud vyřazujeme majetek účtové skupiny 03- Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, zaúčtujeme jeho vyřazení na vrub účtu 541 – Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku (v případě prodeje), 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného...

Dlouhodobý nehmotný majetek, …

Dlouhodobý nehmotný majetek, u kterého nevnikají náklady související s jeho pořízením, je možno účtovat přímo na příslušné účty účtové skupiny 01 – Dlouhodobý nehmotný majetek.10.4.2 042 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetkuÚčtujeme zde pořizovaný dlouhodobý...

10.3 Vyřazování dlouhodobého majetku

Dlouhodobý majetek se vyřazuje zejména prodejem, likvidací, bezúplatným převodem (darováním), vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní společnosti či družstva, v důsledku škody nebo manka a přeřazením z podnikání do osobního užívání. Zůstatková cena majetku,...

Reprodukční pořizovací cenou –

Reprodukční pořizovací cenou – u dlouhodobého majetku nabytého darováním, inventarizačních přebytků, u majetku vloženého do obchodní společnosti či družstva. Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a z vedlejších pořizovacích nákladů. Za vedlejší pořizovací...

Za dlouhodobý nehmotný majetek se považuje:

(pozn. movité věci jejichž pořizovací cena je nižší než 40 000 Kč a doba použitelnosti je delší jak jeden rok se považují za drobný hmotný majetek – u nich se účetní jednotky mohou rozhodnout...

Dlouhodobým majetkem se stávají věci …

Dlouhodobým majetkem se stávají věci uvedené do užívání. Uvedením do užívání se rozumí zabezpečení všech technických funkcí potřebných k užívání a splnění všech povinností stanovených právními předpisy (př.: stavebními, ekologickými, požárními, …). Majetek vytvořený...

9.3.1 Vlastní zdroje

Vlastní zdroje krytí majetku jsou ty zdroje, které podnikatel nebo vlastníci sami vložili do podnikání. Jede zejména o:80. základní kapitál, které například v akciových společnostech tvoří částka získaná prodejem akcií akcionářům (vlastníkům společnosti), v...