Účetnictví

69. Ověřit stavy aktiv a závazků, …

69. Ověřit stavy aktiv a závazků, tj. zda aktiva a závazky vykazované v účetnictví skutečně existují. 70. Ověřit reálnost ocenění aktiv a závazků. Inventarizace zahrnuje:71. Zjištění skutečného stavu kontrolované položky aktiv nebo závazků inventurou,...

7.2.3 Inventurní soupis

Jsou to průkazné účetní záznamy, které kromě jiného musí obsahovat podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností a osoby odpovědné za provedení inventarizace, způsob zjišťování skutečných stavů a ocenění majetku a závazků k okamžiku...

Fyzickou inventuru hmotného majetku, …

Fyzickou inventuru hmotného majetku, kterou nelze provést ke konci rozvahového dne, lze provést v průběhu posledních čtyř měsíců účetního období, případně v prvním měsíci následujícího účetního období. Přitom se musí prokázat stav hmotného majetku...

Při vedení účetnictví prostředky výpočetní …

Při vedení účetnictví prostředky výpočetní techniky musí alespoň jedna účetní kniha obsahovat údaje umožňující kontrolu návaznosti jednotlivých účetních zápisů na údaje z dokladů. Zaúčtování všech účetních dokladů správnými částkami do příslušného účetního období lze...

Jsou-li všechny dvojsloupce v předvaze vyrovnány, …

Jsou-li všechny dvojsloupce v předvaze vyrovnány, je to důkazem o dodržení formálních pravidel účtování, nikoli o tom, že účetnictví je věcně správné.Předvaha nemůže odhalit chyby:65. ve špatné souvztažnosti, pokud bylo zaúčtováno správným způsobem na...

Účetní jednotky uzavírají účetní knihy …

Účetní jednotky uzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období, ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev, ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace, ke dni předcházejícímu den účinnosti prohlášení...

6.4 Opravy v účetních knihách

Zjistí-li se, že hospodářská operace byla zaúčtována nesprávně, je třeba zápis stornovat. Storno se provede zápisem nového záznamu na stejné účty, přičemž účtovaná částka má záporné znaménko. Tím se původně zaúčtovaná hodnota vynuluje a...

Při používání vázaných účetních knih …

Při používání vázaných účetních knih je nutné každou knihu označit názvem (deník, hlavní kniha) a obdobím, kterého se týká. Před zahájením účtování je nutné všechny listy očíslovat vzestupně počínaje číslem jedna a počet listů...

6 Účetní knihy

Účetní operace se pomocí zápisů zachycují v účetních knihách. Účetní jednotky v účetnictví vedou tyto knihy:50. Deník,51. Hlavní knihu,52. Knihy analytických účtů,53. Knihy podrozvahových účtů. Při vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu je umožněno spojit...