Účetnictví

Listy (stránky) deníku musí být očíslované, …

Listy (stránky) deníku musí být očíslované, stejně tak jednotlivé řádky. Jeden účetní případ tvoří jednu deníkovou položku (jeden řádek). Nemusí vždy jít o vázanou knihu, deník se může vyhotovovat na volných listech či jako...

Počet deníků, které si účetní jednotka zřídí, …

Počet deníků, které si účetní jednotka zřídí, není omezen. Může si vést deník jeden, kam zachycuje všechny účetní případy, nebo deníků více – například pokladní deník, deník odběratelů, deník přijatých faktur. 6.2 Hlavní knihaHlavní...

Správné určení souvztažnosti závisí na:

posouzení hospodářské operace z hlediska jejího ekonomického dopadu; zvoleném a požívaném účtovém rozvrhu, sestavením podle předepsané účtové osnovy. V účetnictví existuje také tzv. složený účetní zápis, kdy účtujeme na více než dva účty najednou....

Na druhé straně jako výstupy vznikají podniku výnosy, …

Na druhé straně jako výstupy vznikají podniku výnosy, to jsou většinou tržby za poskytnuté služby, prodané výrobky, zboží i další. Jako rozdíl mezi náklady a výnosy podniku vzniká hospodářský výsledek. Výsledkem srovnávání (hospodářským výsledkem)...

Výsledkové účty nemají počáteční stavy, …

Výsledkové účty nemají počáteční stavy, účtuje se na ně narůstajícím způsobem po celé účetní období, kdy se provede roční účetní uzávěrka. Do dalšího období tyto účty vstupují opět bez zůstatků. MD 710 DNáklady Výnosy...

5.4 Směrná účtová osnova

Určuje uspořádání a označení účtových tříd, skupin nebo syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření. Firma je povinna na...

Př.

511 – Opravy a udržování 5 1 1 – Opravy a udržování účtová třída 5 – Náklady účtová skupina 51 – Služby účet 511 – Opravy a udržování Číslo a název účtu Má dáti...

Př.

Účetní jednotka se rozhodla členit syntetický účet 511 – Opravy a udržování na analytické účty podle toho, zda se jedná o opravu dlouhodobého nebo dlouhodobého drobného hmotného majetku. 511/100 – Opravy a udržování dlouhodobého...

Zdroje pořízení mohou být dvojího druhu:

Vlastní zdroje Jsou tvořeny základním kapitálem podniku, fondy a nerozděleným ziskem. Vlastní zdroje vyjadřují tu část podnikového majetku, který majiteli skutečně patří, představuje podíl majitelů podniku na celkových aktivech. Vlastní zdroje byly vloženy při...

5.3 Rozvaha

Pro získání přehledu o stavu majetku podniku a o zdrojích jeho krytí k určitému okamžiku sestavujeme v účetnictví výkaz, který má předepsanou formu a říkáme mu rozvaha. Můžeme ji označit jako soupis všech aktiv...