Účetnictví

Manažerské účetnictví je plně v kompetenci podniku, …

Manažerské účetnictví je plně v kompetenci podniku, není právně upravováno, mohou být používány jakékoli postupy a metody, které zabezpečí využitelné informace pro žádaný účel. V manažerském účetnictví není předepsána povinnost podvojného zápisu, mohou se...

Tyto znaky aktiv je nutné zkoumat, …

Tyto znaky aktiv je nutné zkoumat, neboť je možné najít určité položky splňující jen některé znaky. Např. za aktiva podniku vykazovaná v účetnictví se nepovažují kvalifikace a schopnosti pracovníků vedení, protože chybí znak spolehlivé...

Dlouhodobý finanční majetek

Je tvořen cennými papíry, které podnik nakupuje s cílem získání vlivu v určité firmě nebo s cílem dlouhodobého (na delší čas než jeden rok) uložení volných peněžních prostředků.Krátkodobý finanční majetek Představují cenné papíry rychle...

4.3 České účetní standardy

Opatření MF, čj. 281/89 759/2001 Sb., kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele (dále jen „postupy účtování“) pozbylo účinnosti k datu 31. 12. 2003 a pro rok 2004 bylo toto opatření...

5.1.1 Finanční účetnictví

Poskytuje ucelený soubor informací o podnikových skutečnostech, zachycují se v něm primárně vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí (k dodavatelům, odběratelům, bankám, finančním orgánům). Zahrnuje hlavně operace na vstupu – nákupy materiálu, dalších...

Stručný obsah zákona:

● definuje účetní jednotky (osoby, které se řídí zákonem o účetnictví),● definuje předmět účetnictví a účetní období,● stanoví základní povinnosti při vedení účetnictví a při používání účetních metod (oceňování, odpisování apod.) včetně pokut za...

3. Organizační složky státu podle …

3. organizační složky státu podle zvláštního právního předpisu,4. fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku,5. ostatní fyzické osoby, které jsou podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty,...

Zákon rozlišuje možnost vedení účetnictví …

Zákon rozlišuje možnost vedení účetnictví v plném rozsahu nebo ve zjednodušeném rozsahu. Zjednodušený rozsah účetnictví je vymezen v § 13a zákona. Zde je vyjmenována celá řada úlev, která zjednodušuje systém účtování. Mimo jiné možnost...

43. Způsoby ocenění, postupy odpisování …

43. Způsoby ocenění, postupy odpisování investičního majetku, postupy účtování, uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky nelze v daném období měnit. Ke změnám může dojít jen v případech, které stanovuje zákon. 44. Účetní závěrka...

Zákon o účetnictví je od 1. 1. 2004 zcela …

Zákon o účetnictví je od 1. 1. 2004 zcela věnován účetnictví. Jednoduché účetnictví přestalo být považováno za účetnictví a fyzické osoby, které ho používaly pro daňové potřeby, budou nadále vést daňovou evidenci (viz §...