Účetnictví

3.5 Zásada účtování operací v kupní …

3.5 Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace24. všechny účetní operace se účtují v ocenění částkami, které jsou doloženy doklady o provedené transakci. 25. platí zásada, že jsou účtovány...

3.7 Zásada opatrnosti

30. v účetnictví se vykazují a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná.31. naopak všechny zisky a zhodnocení...

3.8 Zásada zákazu kompenzace

36. je zakázáno vzájemné vyrovnávání aktiv a pasiv, nákladů a výnosů nebo příjmů v výdajů.37. platí zde pouze výjimka kompenzace (vyrovnání, započítání) u závazků a pohledávek vůči jedné fyzické či právnické osobě, které mají...

2.1.4 Zjištění informací pro účely daňové

Jedná se o správné stanovení základu daně a tím i daňové povinnosti účetní jednotky2.1.5 Údaje v účetnictví umožňují kontrolu stavu majetku a hospodařeníTato kontrolní funkce je charakteristická zejména u akciových společností, kdy tyto společnosti...

11. Pojem „účetní jednotka“ vymezuje zákon …

11. pojem „účetní jednotka“ vymezuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a to v § 1.12. ve většině případů je pojem právní i účetní jednotky shodný, existují ale i případy,...

3.4 Zásada objektivity účetních informací

18. účetnictví musí být vedeno tak, aby věrně zobrazovalo předmět účetnictví (majetek podniku, závazky a pohledávky), musí být:19. úplné: musí být zúčtovány všechny účetní případy, které patří do daného období, s tímto obdobím časově...

Významná forma účetnictví, …

Významná forma účetnictví, která spojuje časové a systematické zápisy v jedné knize je tzv. tabelární forma neboli americká účetní forma. Americká účetní forma Datum Číslo dokladu Účetní případ Obraty Účet 1 MD D Účet...

Vedle této tzv. tabelární formy účetnictví, …

Vedle této tzv. tabelární formy účetnictví, kde se v podobě tabulky zapisují účetní případy současně chronologicky i systematicky, se někdy používá tzv. propisovací forma. Princip je ten, že zápis v deníku i knize vzniká...

V účetnictví se zaznamenává stav a pohyb majetku …

V účetnictví se zaznamenává stav a pohyb majetku a závazků (podnikatel musí mít přehled o stavu peněžních prostředků, o tom, kolik Kč má dostat zaplaceno od odběratelů a naopak, kolik Kč dluží dodavatelům apod.)...

Německá forma je charakteristická tím, …

Německá forma je charakteristická tím, že zavádí tzv. sborníky. Účetní případy se nejdříve seskupují (sborníkují) podle položek stejného druhu, tj. těch, které se zapisují na stejnou stranu stejného účtu. Tyto položky se za určitou...