Účetnictví

Schéma francouzské účetní formy:

deník 1 deník 2 doklady souhrnný sborník hlavní kniha bilance deník 3 archív deník 4 Tyto účetní formy, které využívají stále specializovanější deníky a soubornější povahu účtů v hlavní knize, byly typické především pro...

V anglické formě se používá několik

V anglické formě se používá několik specializovaných deníků – deník nákupu, deník prodeje, deník výroby, pokladní deník atd. Podle dokladů se zapisuje nejprve do těchto deníků a z nich se přepisuje do pomocných knih...

Postupně se však s rozvojem obchodu

Postupně se však s rozvojem obchodu a podnikání zjišťovalo, že hlavní kniha se stává nepřehlednou. Rostlo množství druhů zboží i množství dodávek. Ukazovalo se, že mnohé obchodní případy se opakují a není nutné je...

1 Historie účetnictví

Vznik účetnictví nelze přesně datovat. Nejstarší dochovaná forma podvojného účetnictví byla popsána v 15. století. Účetnictví, používané v malých obchodních podnicích ve středověkých Benátkách, zaznamenal italský matematik a ekonom L. Pacioli (1445 – 1510)...

4. Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho zaúčtování

4. Způsoby vyřazování dlouhodobého majetku a jeho zaúčtováníDlouhodobý majetek se vyřazuje zejména:– prodejem– likvidací– bezúplatným převodem (darováním)– v důsledku škody nebo manka– přeřazením z podnikání do osobního užívání– vkladem dlouhodobého majetku do jiné obchodní...

Zúčtování daní a dotací

Zúčtování daní a dotacíÚčtová skupina 34-Zúčtování daní a dotací je vymezena k zachycení vztahů k:– finančním orgánům– státnímu rozpočtu– správním orgánům– jiným osobám Účet 341-Daň z příjmů je vymezen pro zachycení splatné daně z...

Závazky ke společníkům

Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstvaZrcadlové účtování ke skupině pohledávek ke společníkům a sdružením tvoří účtová skupina 36-Závazky ke společníkům, k účastníkům sdružení a ke členům družstva.a) závazky k podnikům...

10. Zaúčtování pořízení a prodeje zboží

10. Zaúčtování pořízení a prodeje zbožíÚčtová třída 1 – Zásoby Příklad:Počáteční stavy na vybraných účtech:132-Zboží na skladě 200 000,-Kč 211-Pokladna 20 000,- Kč221-Bankovní účty 300 000,-Kč 311- Odběratelé 10 000,- Kč Účetní případ Text...

15. Závazky – druhy závazků, zaúčtování

15. Závazky – druhy závazků, zaúčtování ZávazkyKrátkodobé závazky plynoucí z obchodních vztahů se zachycují v účtové skupině 32-Závazky (krátkodobé). O závazcích dlouhodobých se účtuje v účtové třídě 47-Dlouhodobé závazky. Pro uplatnění reklamace vůči dodavateli...