Účetnictví

6. Zaúčtování pořízení materiálu a jeho spotřeby

6. Zaúčtování pořízení materiálu a jeho spotřebyÚčtová třída 1 – zásoby Příklad:Počáteční stavy na vybraných účtech:112-Materiál na skladě 300 000,- Kč 211-Pokladna 4 000,- Kč221-Bankovní účty 316 000,- 321-Dodavatelé 25 000,- Zaúčtujte tyto účetní...

20. Základní kapitál, změny základního kapitálu

20. Základní kapitál, změny základního kapitálu411-Základní kapitál Na tomto účtu se zachycuje základní kapitál a jeho změny podle právní formy účetní jednotky. O zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu se účtuje až na základě...

2. Účtování o pořízení dlouhodobého majetku

2. Účtování o pořízení dlouhodobého majetku Pořizování dlouhodobého majetku Účetní jednotka může dlouhodobý majetek pořídit těmito základními způsoby:– investiční výstavbou – provedenou dodavatelsky nebo ve vlastní režii– bezúplatným nabytím (darováním)– novým zjištěním – jde...

Kniha zásob (skladní karty)

Kniha zásob (skladní karty)Zásobami se rozumí materiál, nedokončená výroba, polotovary vlastní výroby, hotové výrobky a zboží. Zásobou jsou také předměty dlouhodobé spotřeby s cenou do 40 000 Kč, které je možno evidovat na inventárních...

9. Třídění účtů v podvojném účetnictví, propojení rozvahy a výsledovky

9. Třídění účtů v podvojném účetnictví, propojení rozvahy a výsledovkyaktivníRozvahovépasivní nákladůVýsledkovéÚčty výnosů počáteční účet rozvažnýUzávěrkové konečný účet rozvažnýúčet zisků a ztrát Podrozvahové – slouží k evidenci majetku, který nepatří podniku apokud ho používá nebo...

14. Soustava účetních knih v podvojném účetnictví

14. Soustava účetních knih v podvojném účetnictví Deník – do něj se provádějí časové zápisy. Účetní případy se zaznamenávají v pořadí, v jakém vznikly z hlediska času.Minimální členění:Číslo záznamu Datum Číslodokladu Účetní případ Účtovací...