Účetnictví

Závěrka v účetnictví a závěrkové operace

Závěrka v účetnictví a závěrkové operaceCharakteristika a význam účetní závěrkySestavení účetní závěrky uzavírá účetní práce v konkrétním účetním období. Ještě před tím však musí účetní jednotky uvést své účetnictví do takového stavu, aby účetní...

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku – podstata postupy stanovení Odpisy jsou významným zdrojem financování podniku ( finančním zdrojem investic ). Odpisy jsou peněžním vyjádřením postupného opotřebení hmotného a nehmotného majetku za určité období. Odpisová politika je...

Způsob výpočtu

Způsob výpočtu:Vstupní cena x roční odpisová sazba / 100 Maximální roční odpisové sazby při rovnoměrném odepisování: Jednotlivé druhy hmotného i nehmotného investičního majetku je rozděleno do 5 odpisových skupin.1. odpisová skupina = doba odepisování...

Základní druhy nákladů

Základní druhy nákladů 1. celkové náklady – jsou to ty, které jsou vynaloženy na celý objem produkce a získáme je jako součet fixních a variabilních 2. průměrné náklady – ty jsou zjištěny na jednotku...

Zúčtování inventarizačních rozdílů

Zúčtování inventarizačních rozdílů – při účtování zásob materiálu způsobem ,,A“ i ,,B“Inventarizace materiálových zásobPodle zákona o účetnictví jsou účetní jednotky povinny provádět inventarizaci majetku a závazků k okamžiku sestavení účetní závěrky, tj. zpravidla k...

Náklady – podstata, členění, cesty snižování zásob

Náklady – podstata, členění, cesty snižování zásobNáklady ( podstata )Náklad je v penězích vyjádřená účelově zaměřená spotřeba prostředků a práce, která souvisí s hospodářskou činností.Náklady jsou spojeny s hlavním cílem podniku což je zisk.Úkolem...

Případ „A“

Případ „A“1) vnitřní účetní doklad – škoda na materiálu 112 / 5822) vnitřní účetní doklad – předpis náhrady za škodu způsobenou zaměstnancem 688 / 3353) úhrada škody zaměstnancem: – příjmový pokladní doklad – v...

Eskontní úvěry – účet 232 ( pasivní účet )

Eskontní úvěry – účet 232 ( pasivní účet )To zn. úvěry poskytnuté bankou na eskontní směnky.Věřitel má možnost si na směnku půjčit peníze u banky.Tuto operaci nazýváme eskont směnky. Nejedná se o prodej směnky,...

Způsoby oprav v účetních dokladech

Způsoby oprav v účetních dokladechOpravy účetních dokladů lze provádět tímto způsobem:a) k chybnému ( původnímu ) dokladu vystavíme nový opravný účetní doklad b) vyznačíme opravu přímo na opravovaný ( původní ) doklad Úschova účetních...