Účetnictví

Charakteristika účetní osnovy

Charakteristika účetní osnovy – pro podnikatele a principy účtování ve třídě 2 a 3Charakteristika účtové osnovyZákladem jednotné organizace finančního účetnictví jsou účtové osnovy, které vydává Ministerstvo financí ČR.Účtová osnova je seznamem všech syntetických účtů...

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Časové rozlišení nákladů a výnosůRozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí.Zjištění správného hospodářského výsledku vyžaduje, aby se do příslušného účetního období zaúčtovaly pouze ty náklady a výnosy, které s ním hospodářsky, tj. časově...

Pohledávky spojené s používáním směnek

Pohledávky spojené s používáním směnekO směnkách z pohledu věřitele se účtuje na účtech cenných papírů ( účtová skupina 26 nebo 06 ), ale přesto se můžeme s jedním „pohledávkovým“ účtem ohledně směnek setkat. Je...

Účtování

Účtování – náklady a výnosy, časové rozlišení nákladů a výnosůNáklady a výnosy představují v účetnictví dvě strany hospodářského výsledku. Ve směrné účtové osnově jsou zařazeny do 5. a 6. účtové třídy, souhrnně se nazývají...

Účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Účtování o pořízení a vyřazení dlouhodobého hmotného majetkuPořízení dlouhodobého hmotného majetkuPři pořízení dlouhodobého hmotného majetku se užívá účet 042 – pořízení dlouhodobého majetku, který má povahu kalkulačního účtu ( podobně jako měl účet 111...

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Vyřazení dlouhodobého hmotného majetkuDlouhodobý hmotný majetek lze nejčastěji vyřadit:– likvidací, jestliže je zcela nebo z části odepsán a stáváse pro podnik nadále neupotřebitelným– prodejem– pro poškození nebo manko– přeřazením z podnikání do osobního užívání...

Příloha

Příloha Členění: – obecné údaje, – informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách, – doplňujíCí informace k rozvaze a výkazu zisků a ztrát, – výkaz o peněžních tocích -cash-flow (nesestavují jednotky tvořící účetní...

Inventarizační rozdíly

Inventarizační rozdílyZjistí-li se při porovnání skutečného stavu podle inventur se stavem účetním případné rozdíly, označované jako inventarizační rozdíly, jde buď o přebytek nebo manko ( schodek ).Jak u přebytků tak u mank se zjišťuje...