Účetnictví

1. Rozvahové

1. rozvahové: a) aktivní: – slouží k zachycení majetku – aktiv – PS + přírůstek na MD; úbytek na D; KS = PS + obrat MD – obrat D b) pasivní: – slouží k...

5) ÚČETNÍ DOKUMENTACE

5) ÚČETNÍ DOKUMENTACE: A) Účetní doklady:– průkazné záznamy, musí obsahovat: a) označení dokladu b) obsah úče případu + jeho účastníky c) peněžní částku nebo info o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství d)...

1. Přezkoušení správnosti

1. přezkoušení správnosti: – tj. přezkoušení správnosti údajů v dokladech – k přezkušování dochází z hlediska: a) věcného: ověřuje souhlas úče dokladu se skutečností b) formálního: ověřuje dodržení předepsaných náležitostí úče dokladů2. příprava k...

Inventarizační rozdíly

Inventarizační rozdíly:– rozdíly mezi skutečným (fyzickým) stavem zjištěným při inventuře a stavem v účetnictví– vyúčtují se do období, za které se inventarizace provádí Inventurní soupisy:– zapisuje se do nich stav majetku, pak se srovnává...

INVENTARIZACE

INVENTARIZACE:Inventarizace:– představuje činnosti: a) porovnání skutečného stavu majetku a závazků se stavem v účetních knihách (inventura) b) vyčíslení inventarizačních rozdílů c) návrhy na vypořádání inventarizačních rozdílů – dělení: a) periodická inventarizace: – provádí se...

Pasiva

Pasiva:– zdroje financování majetku– dělení:a) vlastní zdroje: aa) základní kapitál: v obch. spol. je tvořen součtem peněžitých i nepeněžitých vkladů společníků ab) kapitálové fondy: emisní ážio, fondy tvořené dotacemi a dary ac) fondy tvořené...

3) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

3) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU:A) k okamžiku uskutečnění účetního případu: a) pořizovací cena: cena, za kterou byl majetek pořízen, obsahuje i náklady související s pořízením b) reprodukční cena: cena, za kterou byl majetek pořízen v době,...

2. Metodologie účetnictví

2. Metodologie účetnictví:Metoda účetnictví:– způsob vedení účetní agendy– soustava prvků a metodických postupů, pomocí nichž účetnictví plní své cíle– základní prvky a metodické postupy účetnictví: 1) bilanční princip, rozvaha 2) podvojnost účetních zápisů a...

Opravy záznamů

Opravy záznamů:– provádí se tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za opravu, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného úče záznamu před opravou a po opravě– pokud jsou záznamy zcizené, zničené, ztracené,...

9. Rozsah vedení účetnictví

9. Rozsah vedení účetnictví:a) v plném rozsahu: – zn. vedení účetnictví a sestavení úče závěrky plně v souladu se všemi ustanoveními zákona o účetnictví, v souladu s účetními metodami danými zákonem a vyhláškami či...