Účetnictví

11. Účetní záznamy

11. Účetní záznamy: – data, která jsou nositeli informací týkajících se předmětu účetnictví – evidují informace spojené s pohybem a stavem majetku (aktiv), závazků, vlastního kapitálu, info o nákladech, výnosech, výsledcích hospodaření, info o...

8. Účetní principy a zásady

8. Účetní principy a zásady:– soubor pravidel, které podniky dodržují při vedení účetnictví a při sestavování a předkládání úče výkazů1. vymezení účetní jednotky:– účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako...

7. Zákaz kompenzace

úče jednotky jsou povinny účtovat o aktivech, pasivech, nákladech a výnosech v úče knihách a zobrazovat je v úče závěrce samostatně, bez jejich vzájemného zúčtování– je dovoleno vzájemně kompenzovat: a) dobropisy týkající se konkrétní...

4. Vymezení účetní jednotky

4. Vymezení účetní jednotky:– povinnost vést účetnictví platí pro:1) právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky (česká právnická osoba) 2) zahraniční osoby, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost...

5. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

5. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh:Směrná účtová osnova:– určuje uspořádání a označení účtových tříd a účtových skupin pro účtování o: – stavu a pohybu majetku a jiných aktiv – závazků – vlastního kapitálu...

6. Účetní období: §3 odst. 2 zákona o úče

6. Účetní období: §3 odst. 2 zákona o úče– od r. 2001 je účetním obdobím:a) je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců (základní účetní období) – účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem...

3. Organizace účetnictví

3. Organizace účetnictví:– do konce 2003: hlavní účetní soustavy: jednoduché X podvojné účetnictví– od roku 2004: jednoduché účetnictví zrušeno – podnikatelé vedou daňovou evidenci Daňová evidence:– tj. přehled o příjmech a výdajích v členění...

B) Manažerské účetnictví

B) manažerské účetnictví:– poskytuje info: – o průběhu hosp. činností uvnitř účetní jednotky – o některých složkách majetku – pro podnikatelskou politiku (marketing, polit. odbytovou, zásobovací, výrobní, finanční, úvěrovou)– zahrnuje: a) vnitropodnikové účetnictví– předmětem:...

Funkce účetnictví

Funkce účetnictví:a) dokumentační a informační: – účetnictví obsahuje záznamy o hosp. jevech v hodnotovém (i množstevním) vyjádření – poskytuje podklady pro vyměření daní, informuje o dění v podnikub) dispoziční: – poskytuje podklady, které jsou...

2. Prováděcí vyhláška pro podnikatele

2. prováděcí vyhláška pro podnikatele – vyhláška Ministerstva financí č. 500/200 Sb. – upravuje: a) rozsah a jednotlivé části individuální a konsolidované účetní závěrky pro podnikatele b) obsahové vymezení položek individuálních účetních závěrek a...