Účetnictví

Peněžní prostředky a ceniny

Peněžní prostředky a ceninyPeníze v hotovostiV účetní osnově je vyčleněna účtová skupina 21 – Peníze. Tato účtová skupina umožňuje účtování o stavu a pohybu peněz jak tuzemské měny, tak i měn cizích (valut). V...

Krátkodobý finanční majetek

 Krátkodobým finančním majetkem se akcie stávají tehdy, jestliže s nimi účetní jednotka obchoduje, obchodování se uskutečňuje buď na organizovaném (veřejném) kapitálovém trhu nebo na neveřejném kapitálovém trhu, v účetnictví se pak tyto akcie...

12. Finanční účty a jejich členění

12. Finanční účty a jejich členěníFinanční majetek Vymezení finančního majetku a vybraných finančních závazků:Rozvaha Aktiva PasivaI) Stálá aktivaa) Dlouhodobý finanční majetek I. Vlastní zdrojeII. Oběžná aktivaa) Finanční majetek krátkodobý II. Cizí zdrojea) bankovní úvěry...

Oceňování dlouhodobého majetku

Oceňování dlouhodobého majetku– pořizovací cena– reprodukční pořizovací cena– vlastní nákladyPořizovací cenou se oceňuje nakoupený dlouhodobý hmotný majetek od externího dodavatele. Pořizovací cena zahrnuje vedle vlastní ceny pořízení majetku dále s pořízením související náklady např.:...

19. DPH, výpočet přiznání k DPH

19. DPH, výpočet přiznání k DPH Základ daně – je cena za zdanitelné plnění, které neobsahuje daň. Je to částka, která slouží pro výpočet daně v závislosti na příslušné sazbě. Daň z přidané hodnoty...

1. Dlouhodobý majetek – členění, pořizovací cena

1. Dlouhodobý majetek – členění, pořizovací cenaDlouhodobý majetek nehmotný a hmotný RozvahaAktiva PasivaI. Stálá aktiva (fixní, neoběžná, dlouhodobá)1. Dlouhodobý nehmotný majetek2. Dlouhodobý hmotný majetek3. Dlouhodobý finanční majetek I. Vlastní zdroje (vlastní kapitál)II. Oběžná aktiva...

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – (účet 012) – výsledky úspěšně dokončených prací, např. technologické postupy, projekty, receptury, pokud nejsou předmětem autorských, průmyslových aj.ocenitelných práv. Předpokladem zařazení mezi dlouhodobý majetek na uvedený účet je,...

25. Daňové doklady – jejich druhy a náležitosti

25. Daňové doklady – jejich druhy a náležitosti Daň z přidané hodnoty (účtuje o ní jen plátce DPH)– je to nepřímá daň– při nákupu je pohledávkou vůči finančnímu úřadu– při prodeji je naopak závazkem...

Rozdělení hospodářského výsledku

Rozdělení hospodářského výsledkua) disponibilní zisk příděl do RF 431 / 421 zvýšení základního jmění 431 / 411 úhrada ztráty z min. let 431 / 429 b) ztráta úhrada ztráty (421, 23, 27)428 / 431...

Základní majetek a. s.

Základní majetek a. s.– vzniká tzv. upsáním akcií – akcionáři se písemně zaváží převzít a zaplatit vydané akcie– takto upsaný základní majetek lze splácet: a) peněžitými vklady b) nepeněžitými vklady (IM, materiál, …)– účtujeme:...