Účetnictví

Účtujeme

účtujeme: a) v případě zisku povinný příděl do ZRF 431 / 421 příděl do fondů 431 / 423 přiznání dividendy 431 / 364 nerozdělený zisk 431 / 428 zdanění dividend srážkou 364 / 342...

Dlouhodobé závazky

Dlouhodobé závazky461 – Bankovní úvěry – zde účtujeme o úvěrech, které mají dlouhodobý charakter (investiční úvěry, hypotéky) účtuje se zde i o úvěrech, které se poskytují při eskontu dlouhodobých směnek účet 473 – Emitované...

Deniky a knihy

Zachycuje soustavně ty složky majetku a závazků, u kterých dochází k častým změnám.V soustavě jednoduchého účetnictví se vedou tyto knihy a deníky:a) peněžní deníkb) kniha pohledávek a závazkůc) pomocné knihy o ostatní složkách majetku...

23. Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů

23. Podvojné účetnictví individuálních podnikatelů Účtování individuálního podnikatelefyzická osoba, která vede podvojné účetnictví, buď dobrovolně nebo jsou povině zapsány do OR – osoby jejichž roční obrat převyšuje 40.000.000 Kč Nezřizuje účty základního kapitálu a...

Inventarizace

InventarizaceVyplývá ze zákona o účetnictví. Porovnání skutečného stavu majetku a závazků s účetním stavem a odstraněním rozdílůa) skutečný stav – zjišťujeme fyzickou inventuroub) účetní stav – je zapsán v účetních dokladechJe to průkazný nástroj...

Ocenění vnitropodnikových výkonů

Ocenění vnitropodnikových výkonůtj. výkonů jednotlivých HS, např. provedení jedné nebo skupiny operací, vyrobení části výrobku, nebo vytvoření podmínek pro poskytování služby – pro oceňování vnitropodnikových výkonů se stanovují tzv. vnitropodnikové ceny tj. ceny na...

Knihy analytické evidence

Knihy analytické evidence – jsou soubory analytických účtů k příslušnému syntetickému účtu hlavní knihy. Při počítačovém zpracování je analytická evidence obvykle spojená s hlavní knihou, kde jsou syntetické účty přímo členěny na analytické. Rozvaha...

18. Finanční analýza

18. Finanční analýza Obrat 2 metody-metoda absolutních přírůstků -metoda indexní (nelze použít u rentability)Cash flow (peněžní toky) = příjmy – výdaje– zisk = výnosy – náklady Východiskem pro výpočet CF je stanovení fin. fondů...

19. Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví

19. Účetní výkazy v jednoduchém a podvojném účetnictví Knihy jednoduchého účetnictví:Peněžní deníkKniha pohledávek a závazkůPomocné účetní knihy: (materiálu a zásob, mzdové listy, DM, nepřímých daní DPH, jízd, pokladní,) Peněžní deníkZáznamy jsou uspořádány z časového...

16. Evidence výnosů

16. Evidence výnosů Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). 1. provozní výnosy (60 – 65 ~ ~ )2. finanční výnosy (66 – 67 ~ ~ )3. mimořádné výnosy...