Účetnictví

5. Evidence zásob zboží

5. Evidence zásob zboží Zboží jsou předměty, které podnik nakupuje a prodává v nezměněném stavu, nebo výrobky vlastní výroby, které podnik prodává ve vlastních prodejnách. Oceňuje se v pořizovací ceně nebo ve vlastních nákladech.Obchodní...

6. Směnky

6. Směnky směnečným a šekovým zákonem Podstatou směnek závazkový a pohledávkový vztah.Směnka je potvrzením směnečného dlužníka(výstavce) u směnky vlastní, směnečníka u směnky cizí, že v uvedené lhůtě splatí peněžní částku V případě, že byla...

3. Oceňování majetku účetní jednotky

3. Oceňování majetku účetní jednotkyAktiva – představují veškerý majetek ÚJ v Kč Pasiva – jsou zdroje krytí majetkustálá aktiva – HIM, NIM, finanční investiceoběžná aktiva – zásoby, krátkodobý finanční majetek, pohledávkypřechodná aktiva (peníze na...

Oceňování zásob

Oceňování zásob– účetní jednotka zpravidla nakupuje zásoby od nejrůznějších dodavatelů– každý dodavatel má jinou cenu – jiná pořizovací cena – z tohoto důvodu je potřeba užít nějakou z metod  Metoda oceňování v pořizovacích...

2) Podle místa vystavení dělíme účetní doklady

2) podle místa vystavení dělíme účetní doklady:– vydané účetní jednotkou (směřující do jejího okolí)– došlé – směřující z vnějšího světa do účetní jednotkya) jednotlivé účetní doklady – obsahují jednu nebo více stejnorodých operací v...

Právní úprava účetnictví

. Právní úprava účetnictví V ČR je účetnictví upraveno zákonem o účetnictví č. 563/1991, který vstoupil v platnost 1. 1. 1992. Zákon navrhlo ministerstvo financí, které za něj zodpovídá.Zákon o účetnictví Kdo je povinen...

Jaké jsou u nás povolené účetní soustavy

Jaké jsou u nás povolené účetní soustavy Jednoduché – vedou FO, zachycuje jen ty složky majetku, kde dochází k nejčastějším změnám. Především sleduje příjmy a výdaje. Podvojné – vedou PO, zaznamenává stav a změny...

6.5 Postup při sestavování rozpočtů režijních nákladů

6.5 Postup při sestavování rozpočtů režijních nákladů Fáze sestavování rozpočtuSestavování rozpočtů režijních nákladů lze rozdělit do 5 fází (podle K r á l e, 1994): 1.fáze: Předávání návrhů rozpočtuStřediska předají své návrhy rozpočtu režijních...

6.7 Závěr

6.7 Závěr Rozpočty jsou primárním nástrojem kontroly režijních nákladů. V tržních podmínkách mají rozpočty a plány svá specifika. Manažeři v našich podnicích si je ne vždy uvědomují . Jedná se tyto zvláštnosti:1. Podnik užívá...

6. ROZPOČETNICTVÍ

6. ROZPOČETNICTVÍ Obsah: 6.1 Základní pojmy 6.2. Krátkodobé rozpočty vnitropodnikových útvarů 6.3 Struktura rozpočtů režijních nákladů 6.4. Metody sestavování rozpočtu režijních nákladů 6.5 Postup při sestavování rozpočtu režijních nákladů 6.6 Kontrola plnění rozpočtu režijních...